Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

Kuphatisa Basa Kobiri Mwanzeru

Kuphatisa Basa Kobiri Mwanzeru

Wanthu azinji omwe ambaphatisa basa nfundo za m’Bibliya ambakhala lini na mabvuto mazinji pa nkhani ya kobiri.

KHALANI NA BZAKULINGA BZABWINO

NFUNDO YA M’BIBLIYA: ‘Munthu wa nyongo an’dzagumana phindu pa bzakulinga bzace, koma nyakucita bzinthu na befu an’dzasauka.’—Mimwani 21:5.

THANDAUZO LACE: Mukanati mwadzonga kobiri zanu, cakuyamba nembani bzomwe mukufuna kugula ndipo gulani kokha bzomwe mwanembabzo. Kumbukirani kuti imwepo mungakwanise lini kugula bzense bzomwe mukufuna. Tenepo, phatisani kobiri zanu mwanzeru.

BZOMWE MUNGACITE:

  • Nembani ndandanda wa bzinthu bzomwe mun’funa kugula. Ndipo pa ndandandayo ikhani bzinthu bzakufunika kwene-kwene pa mbuto yakuyamba, mukamala nembani kobiri zomwe mun’funa kudzonga kuti mugulire bzinthubzo. Penu cinthu cinango comwe mwagula capitirira kobiri zomwe mukhadanemba pa ndandanda, tengani zomwe mukufuna kugulira bzinthu bzinango kuti mufunge pa mbutoyo. Mwa ciratizo, penu mwadzonga kobiri zizinji zomwe mukhadikhirira lini mwa kugula combustível, tengani kobiri zomwe mukhafuna kugulira bzinthu bzinango bzakusaya kufunika kwene-kwene, ninga kugula cakudya m’mabaraka.

  • Tcenkhani kugwa m’mangawa yakusaya kufunika. Bzikakwanisika lekaniretu kugwa m’mangawa. Koma koyani kobiri kuti mumbagulire bzinthu bzomwe mun’funa. Penu imwepo mumbaphatisa basa cartão yanu ya ku banco mukafuna kugula cinthu, citani ciri-cense kuti muleke kukhala na mangawa. Ndipo penu munayo kale yabwezereni.

    Kafukufuku munango ambalewa kuti, wanthu omwe ambaphatisa basa cartão ya ku banco  akafuna kugula bzinthu, ambadzonga kobiri zizinji. Tenepo, penu imwepo ndimwe m’bodzi wa iwo, mbaphatisani basa cartão yanuyo mwanzeru.

MPHOLE NA MAKUMBUKIDWE YAKUIPA

NFUNDO YA M’BIBLIYA: ‘Mtofu ambalima lini thangwe ra kudjedjera, ndipopa pa nthawe ya kubvuna iye an’dzandokhalira kukumbira, thangwe ra kusaya cinthu.’—Mimwani 20:4.

THANDAUZO LACE: Utofu bumbasaukisa. Tenepo, phatani basa ndipo phatisani basa kobiri zanu mwanzeru kuti zidzakuthandizeni kugumana bzomwe mukufuna kutsogolo.

BZOMWE MUNGACITE:

  • Phatani basa na nyongo. Mukambaphata basa na nyongo na kuliwona basalo kukhala lakufunika, abwana wanu an’dzakukhulupirani ndipo an’dzafuna lini kuti mucoke pa basapo.

  • Khalani wakukhulupirika. Lekani kubera bwana wanu. Mukaba, wanthu an’dzadziwa bza nkhaniyo, ndipo iwo an’dzakufunani lini kuti muwaphatire basa.

  • Tcenkhani dyera. Penu imwepo nthawe zense mumbandokumbukira kukhala na kobiri zizinji, na kupita kwa nthawe bzimwebzi bzin’dzakudzongerani thanzi lanu ndipo mbverano wanu na wanthu winango un’dzamala. Kumbukirani kuti, kobiri ni cinthu lini cakufunika kwene-kwene pa moyo wa munthu.

NFUNDO ZINANGO ZA M’BIBLIYA

Werengani Bibliya la pa interneti, pa jw.org, lomwe likugumanika m’bzirewedwe bzizinji

LEKANI KUDZONGA NTHAWE NA KOBIRI ZANU THANGWE RA BZIKHUMBO BZAKUIPA.

‘Muledzeri na nyakudya mwakupitirira malire an’dzasauka, ndipo kuwodzira kun’dzacitisa munthu kubvala usakala.’—MIMWANI 23:21.

LEKANI KUKHALA NA THUPO KWENE-KWENE NA KOBIRI.

‘Lekani kukhala na thupo thangwe ra moyo wanu, kuti mun’dzadya ciyani, ayai mun’dzamwa ciyani; ayai kukhala na thupo kuti mun’dzabvala ciyani.’—MATEU 6:25.

LEKANI KUMBACITA NJIRU.

‘Munthu wa njiru ambafunisisa kwene-kwene kukhala na kobiri, koma ambadziwa lini kuti kumalizira kwace an’sauka.’—MIMWANI 28:22.