Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

Kukhala na Makumbukidwe Yabwino

Kukhala na Makumbukidwe Yabwino

Bibliya limbaticenjeza kuti titcenkhe makumbukidwe yakuipa ticikhala na yabwino.

UKALI

NFUNDO YA M’BIBLIYA: ‘Munthu wakucedwa kukalipa ngwabwino kuposa munthu wamphanvu.’—Mimwani 16:32.

THANDAUZO LACE: Timbagumana phindu tikambatsogolera makumbukidwe yathu. Nthawe zinango, tensenefe tingakalipe tikakhala na mathangwe yakubveka, koma tikasaya kubziphata, ukalibo bungatibweresere ngozi. Kafukufuku omwe wacitika tsapanopa, walatiza kuti wanthu akakalipa, ambalewa mafala ayai kucita bzinthu bzomwe ambadzasunama nabzo kutsogolo.

BZOMWE MUNGACITE: Pfunzani momwe mungamalisire ukali bwanu m’mbuto mwakuti ukalibo bukutsogolereni. Wanthu winango ambakumbuka kuti kukalipa kumbalatiza kuti munthuyo ngwamphanvu, koma cadidi n’cakuti ukalibo bumbalatiza kuti iye ngwakutepa. Bibliya limbalewa kuti: ‘Munthu omwe ambakwanisa lini kutsogolera ukali bwace, ali ninga mzinda omwe litsito lace lagumulidwa.’ (Mimwani 25:28) Cinthu comwe cingathandize munthu kumalisa ukali bwace, ni kukhala na umboni bwakukwanira akanati kucita cinthu ciri-cense. Bibliya limbati: ‘Kuzindikira kwa munthu kumbamucitisa kubweza ukali bwace.’ (Mimwani 19:11) Tin’funika kumbatetekera bzomwe munthu munango angalewe, ndipo tikacita bzimwebzi bzin’dzatithandiza kubvesesa bwino nkhaniyo ticikhala wakugwa nfuwa.

KUTENDA

NFUNDO YA M’BIBLIYA: ‘Latizani kuti ndimwe wakutenda.’—Wakoloso 3:15.

THANDAUZO LACE: Wanthu winango ambalewa kuti wale omwe ambatenda ambakhala wakukondwa. Napo wale omwe adafedwa ayai adaluza  bzinthu bzakufunika kwene-kwene pa moyo, ambatawirizambo nfundo imweyi. Iwo ambalewa kuti comwe cidawathandiza kukhala na makumbukidwe yabwino, ni kuikha makumbukidwe yawo pa bzomwe anabzo pa nthaweyo na kutenda, sikuti kukumbukira bzomwe adaluza.

BZOMWE MUNGACITE: Nsiku zense, mbakumbukirani ayai mbanembani bzinthu bzomwe mukutenda. Bziribe basa kuti bzinthubzo mpsikulu-bzikulu ayai ne. Ndipo bzinthu bzing’ono-bzing’ono bzingakhale ninga, kucoka kwa dzuwa, maceza na munthu omwe mumbamufuna ayai kutenda thangwe ra kukhala na moyo pa nsikuyo. Mukambapambula nthawe yakukumbukira bzinthu bzimwebzi na kubzitenda, mun’dzakhala wakukondwa na wa makumbukidwe yabwino.

Cinthu comwe cingakuthandizeni kutenda ni kukumbukira makhalidwe yomwe abale na axamwali wanu ambakulatizani. Ndipo mbawauzani makhalidwe yabwino yomwe iwo anayo mwakuwanembera mensaje mu mtedwe wa m’manja, e-mail na kuwanembera tsamba. Mukacita bzimwebzi, mun’dzakhala nawo pa mbverano wakulimba ndipo mun’dzakhalambo wakukondwa.—Mabasa 20:35.

NFUNDO ZINANGO ZA M’BIBLIYA

Mungacose audiyo ya Bibliya pa jw.org, yomwe ikugumanika m’bzirewedwe bzakukwana 40

THAWANI NDEWO.

‘Kuyamba kwa ndewo kuli ninga kuboola damu kuti madzi yacoke, tenepo ndewoyo ikanati kuyambika, coka pamwepo.’—MIMWANI 17:14.

LEKANI KUMBACITA THUPO KWENE-KWENE NA TSOGOLO.

‘Lekani kumbacita thupo na bzinthu bza nsiku ya mwangwana, pakuti nsiku ya mangwana in’dzakhala na bzinthu bzace bzakucitisa thupo. Nsiku iri-yense imbakwane na bzakuipa bzace.’—MATEU 6:34.

LEKANI KUMBACITA BZINTHU MWAKUBVERANA NA MOMWE MUKUBVERA PA NTHAWEYO, KOMA MUMBAYAMBE KUKUMBUKA MUKANATI MWACITA CINTHU CIRI-CENSE.

‘Kukumbuka bwino kun’dzakunyang’anira ndipo kuzindikira kun’dzakukhotcerera.’—MIMWANI 2:11.