Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

Khalani na Umboni Bwacadidi

Khalani na Umboni Bwacadidi

Bvuto

Wanthu ambakhala na tsankhulo thangwe ra kubva na kukhulupira nkhani zakunama. Onani bziratizo bzakutewerabzi:

  • Wanthu winango omwe akuphata basa pa empreza ambakhala na makumbukidwe yakuphonyeka, yakuti akazi angakwanise lini kuphata mabasa yomwe yambafunikira luso, mphanvu ayai nzeru kwene-kwene.

  • Wanthu winango omwe ni nzika za dziko lawo, ambalewa wanthu wakucokera m’madziko yanango kuti akuwapundiza, thangwe akubwera kudzaphata basa mu dziko lawo.

  • Wanthu azinji ambalewa kuipa wanthu omwe adapunduka, azimola na nkhalamba, ndipo iwo ambakumbuka kuti wanthuwo ambandokhala adasunama ndipo adanesa.

Wanthu omwe ambakhulupira bzinthu bzomwe bzalewedwabzi ambakulisa khalidwe la tsankhulo. Ndipo iwo ambakumbuka kuti ali-wentse omwe anibverana lini nawo pa nkhani zimwezi ambabvesesa lini bzinthu bzimwebzi.

Nfundo ya m’Bibliya

‘Mpsabwino lini munthu kukhala wakusaya nzeru.’—MIMWANI 19:2.

Kodi bzimwebzi bzikuthandauza ciyani? Bzikuthandauza kuti tikakhala kuti tiribe umboni caibo, timbakwanisa lini kucita bzinthu bzabwino. Tenepo tikambandokhulupira bzinthu bzentse bzomwe tiribe nabzo umboni, tingamalizire kuyeruza anzathu mwakuphonyeka.

 Kodi Kukhala na Umboni Bwacadidi Kungatithandize Tani?

Tikadziwa cadidi cakulewa bza wanthu, tin’dzakhulupira lini nkhani zakunama zomwe winango angalewe pakulewa bza wanthuwo. Ndipo tikazindikira kuti bzomwe iwo akulewa mpsakunama, tin’dzathamangira lini kukhulupira mafala yawoyo.

Bzomwe Mun’funika Kucita

  • Wanthu winango angalewe kuti pana mtundu wa wanthu omwe una makhalidwe yakuipa. Tsono bzimwebzi bzikufuna lini kulewa kuti wanthu wentse wa mtundu umweyo ana makhalidwe yakuipa.

  • Dziwani kuti imwepo mungadziwe lini bzinthu bzentse pakulewa bza mtundu winango wa wanthu.

  • Fufudzani kuti mukhale na umboni caibo.