Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

Citani Uxamwali na Wanthu Wakusiyana-siyana

Citani Uxamwali na Wanthu Wakusiyana-siyana

Bvuto

Penu ifepano tina makumbukidwe yakuphonyeka yakulewa bza mtundu winango wa wanthu ndipo tikuzeza kudziwana nawo, khalidwe la tsankhulo lingayende licithimizirika. Kuthimizira bzimwebzi, penu axamwali wathu ni wanthu okha wakundendemerana nafe, tingayambe kukumbuka kuti momwe timbakumbukira, momwe timbabvera na momwe timbacitira bzinthu pa moyo wathu ni bzokhabzo bzomwe bziri bwino.

Nfundo ya m’Bibliya

‘Fungulani kwene-kwene mitima yanu.’ —2 WAKOLINTO 6:13.

Kodi bzimwebzi bzikuthandauza ciyani? Pa cinembopa, fala lakuti ‘mtima’ likuthandauza momwe timbabvera pabodzi na makumbukidwe yathu. Penu ifepano timbandofuna wanthu wakundendemerana nafe bzin’dzakhala bzakunesa kucita uxamwali na wanthu winango. Kuti titcenkhe bvuto limweri, tin’funika kucita uxamwali na wanthu wa mitundu yentse, kuphatanidzambo wale omwe mbakusiyana na ifepano.

Kodi Kucita Uxamwali na Wanthu Wakusiyana-siyana Kungatithandize Tani?

Tikadziwana bwino-bwino na wanthu winango, ni pomwe timbabvesesa thangwe race iwo mbakusiyana na ifepano. Ndipo tikawafenderera bzimbatinesa lini kucita nawo uxamwali, ndipo timbayebwa kuti iwo mba mtundu unango. Timbadabwa nawo, timbaseka nawo ndipo timbawathandiza kulimbana na mabvuto yawo.

Onani ciratizo ca Nazaré omwe akhacitira tsankhulo wanthu wakucokera madziko yanango. Iye adafotokoza momwe adakundira khalidwe limweri. Iye adati: “Inepano pa nthawe inango ndidadziwana na wanthu wakucokera madziko yanango ndipo ndidaphata nawo basa pabodzi. Winango wa iwo akhali wakusiyana na bzomwe ndikhadabva kale kuna wanthu omwe akhalewa bza mtundu wawo. Imwepo mukacita uxamwali na wanthu wa bzikhalidwe bzakusiyana-siyana,  mumbapfunza kuti iwo mbabodzi-bodzi lini. Tenepo, imwepo mumbayamba kufuna wanthuwo na kuwacitira bzinthu mu njira yakuthemera.”

Bzomwe mungacite

Nyang’anani mipata yomwe ingakuthandizeni kuceza na wanthu wa madziko yanango, bzikhalidwe bzinango na wa kusiyana nawo bzirewedwe. Imwepo mungawakumbire kuti:

  • Akufotokozereni pang’ono bza moyo wawo.

  • Abwere kumuyi kwanu kuti mudzadye nawo.

  • Muceze nawo, ndipo pomwe iwo akulewa-lewa, lekani kuwagwata mafala kuti mukwanise kuzindikira bzomwe iwo ambafuna kwene-kwene.

Imwepo mukabvesesa bzomwe iwo adagumana nabzo pa moyo wawo, bzin’dzakunesa lini kudziwa unthu bwawo. Tenepo, mukacita bzimwebzi mun’dzafuna wanthuwo pabodzi na mtundu wawo wentse.