Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

Kodi Mungamalise Tani Tsankhulo

Kodi Mungamalise Tani Tsankhulo

Nfundo za m’Bibliya zomwe tawerenga mu nkhani zamalazi, zathandiza kale wanthu azinji kumalisa tsankhulo lomwe akhanalo m’mitima mwawo. Koma mpsakunesa kumalisa tsankhulo lentse lomwe liripo pa dziko la pantsi. Napo bziri tenepo, kodi pana njira yakumalisira tsankhulo?

Boma Lakulungamiratu

Kuyambira kale, maboma yatazira kumalisa khalidwe la tsankhulo lomwe liripo pakati pa wanthu. Kodi bzimwebzi bzikufuna kulewa kuti palibe boma lomwe lingakwanise kumalisa tsankhulo?

Kuti boma likwanise kumalisa tsankhulo, lin’funika kucita ibzi:

  1. 1. Kuthandiza wanthu kuti acinje makumbukidwe yawo yakuphonyeka yakulewa bza mtundu unango

  2. 2. Kucosa makumbukidwe yakufuna kubwezera yomwe wanthu omwe adacitiridwa tsankhulo angakhale nayo

  3. 3. Kukhala na atsogoleri wakulungama omwe alibe tsankhulo

  4. 4. Kuthandiza wanthu wa madziko yakusiyana-siyana kukhala wakuphatana

Bibliya limbatitsimikizira kuti Mulungu adakonza kale boma lakulungamiratu. Ndipo iro limbacemeredwa kuti ‘Umambo bwa Mulungu.’—Luka 4:43.

1. Lin’dzathandiza Wanthu Kuti Adzacinje Unthu Bwawo

‘Wanthu wakukhala m’mwemo [an’dzapfunza] cirungamo.’ —ZAIYA 26:9.

‘Cirungamo caico cin’dzabweresa mtendere, ndipo cisapo ca cirungamo caico cin’dzakhazikisa mitima ya wanthu na kuwakhotcerera mpaka kale-kale.’ZAIYA 32:17.

Kodi bzimwebzi bzikuthandauza ciyani? Umambo bwa Mulungu bun’dzapfunzisa wanthu comwe n’cabwino na comwe n’cakuipa. Ndipo wanthuwo akadzapfunzisidwa, an’dzacinja makumbukidwe yawo yakuphonyeka yakulewa bza wanthu winango. Wentse an’dzapfunza kuti cinthu cabwino comwe munthu angacite, ni kufuna wanthu wentse.

2. Boma la Mulungu lin’dzamalisa kubonera

Mulungu ‘an’dzapukuta misozi yentse m’maso mwawo, ndipo infa in’dzawoneka lini pomwe. Pan’dzawoneka lini pomwe kulira, ayai kubuula ne kuwawidwa.’ —CIBVUMBULUTSO 21:4.

Kodi bzimwebzi bzikuthandauza ciyani? Umambo bwa Mulungu bun’dzamalisa kuwawidwa kwentse kwa wanthu, komwe kumbabwera thangwe ra kusaika kwa cirungamo. Ndipo wanthu omwe adabonera kale thangwe ra kucitiridwa bzinthu bzapezi-pezi, an’dzakumbukira lini pomwe bzomwe bzidawacitikabzo.

 3. Mtsogoleri Wakulungama

‘Iye an’dzatonga lini mwakundowona na maso yace, an’dzayeruza lini bzinthu mwa kundobva na makutu yace. Iye an’dzayeruza na cirungamo wanthu wakunyozeka ndipo an’dzatsimula mwacirungamo anyakupfatsa wa pa dziko kuti agumane phindu.’—ZAIYA 11:3, 4.

Kodi bzimwebzi bzikuthandauza ciyani? Jezu Kristu, Mambo wa Umambo bwa Mulungu an’dzatonga mwacirungamo dziko lentse la pantsi. Jezu ambawona lini kuti mtundu ubodzi wa wanthu ndiwo wakufunika kuposa winango. Ndipo iye ana citsimikizo centse cakuti wanthu wentse an’dzabvera malamulo yace yakulungama.

4. Boma la Mulungu lin’dzacitisa wanthu kukhala wakuphatana

Umambo bwa Mulungu bumbapfunzisa wanthu kuti akhale na ‘kakumbukidwe na lufoyi libodzi-bodzi, [acikhalambo] wakuphatana m’makumbukidwe mabodzi-bodzi.’—WAFIRIPO 2:2.

Kodi bzimwebzi bzikuthandauza ciyani? Wanthu omwe an’dzatongedwa na Umambo bwa Mulungu, an’dzandolewa kuti mbakuphatana, iwo an’dzakhaladi wakuphatana bzacadidi bzire. Iwo an’dzakhala ‘wakuphatana’ mwaphanvu, thangwe ali-wentse wa iwo an’dzalatiza kuti ambafuna mwanzace.

Onani bzomwe bomalo lin’dzacitira wanthu: