MUKANI! N.° 3 2020 | Kodi Pana Njira Yomwe Wanthu Angamalisire Tsankhulo?

Kukunda tsankhulo kun’funika kuyambira m’makumbukidwe na mu mtima mwathu. Onani njira zixanu zomwe zingakuthandizeni kukunda tsankhulo.

Tsankhulo—Kodi Mwatakanyidwa Nalo?

Kodi ni bzizindikiro bziponi bzomwe bzingalatize kuti tina tsankhulo?

Khalani na Umboni Bwacadidi

Nkhani zakunama zingaticitise kuwona kuipa wanthu winango. Onani momwe nkhani yomwe idacitikadi ya munthu omwe akhali mcikunda idalatizira kuti bzimwebzi mpsacadidi.

Mbakumbukirani Wanthu Winango

Kodi kusaya kukumbukira wanthu winango kungakhale tani bvuto?

Mbawonani Makhalidwe Yabwino Yomwe Anzanu Anayo

Kubziwona wakufunika kwene-kwene kungacitise munthu kukhala na tsankhulo. Kodi ngaponi mankhwala yace?

Citani Uxamwali na Wanthu Wakusiyana-siyana

Onani phindu lakukhala na axamwali omwe mudasiyana nawo cikhalidwe.

Mbafunani Wanthu Winango

Kulatiza lufoyi kungamalise tsankhulo. Onani njira zinango zomwe mungacitire bzimwebzi.

Kodi Mungamalise Tani Tsankhulo

Kodi ni bzinthu bzinai bziponi bzomwe Umambo bwa Mulungu bun’dzacita kuti bumalise tsankhulo?

Bziratizo bza Wanthu Omwe Adakunda Tsankhulo

Onani vidiyo zitatu zomwe zikulatiza momwe wanthu adakundira tsankhulo.