Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

Mamuna na mkazi omwe ambacita bzinthu pabodzi, ambakhala ninga atekenyi wa ndeke awiri omwe ana cakulinga cibodzi

 KWA OMWE ADALOWOLANA

2: Kucita Bzinthu Pabodzi

2: Kucita Bzinthu Pabodzi

THANDAUZO LACE

Mamuna na mkazi omwe ambacita bzinthu pabodzi, ambakhala ninga atekenyi wa ndeke awiri omwe ana cakulinga cibodzi. Akagumana na mabvuto, ali-wentse ambakumbukira mwanzace sikuti kundokumbukira bza iye yekha basi.

NFUNDO YA M’BIBLIYA: ‘Mbawiri lini pomwe, koma ni thupi libodzi.’—Mateu 19:6.

Christopher adati: “Mamuna na mkazi an’funika kumbacita bzinthu pabodzi kuti akhale na banja lakukondwa.”

THANGWE RANYI MPSAKUFUNIKA?

Mamuna na mkazi omwe ambacita lini bzinthu pabodzi, akanesana, iwo ambapasana mulandu m’mbuto mwakumalisa bvutolo. Tenepo, bvuto ling’ono limbadzakuliratu.

Alexandra adalewa kuti: “Mamuna na mkazi an’funika kumbacita bzinthu pabodzi. Ine na mamuna wangu tikasaya kumbacita bzinthu pabodzi, tingakhale ninga wanthu awiri omwe akukhala nyumba ibodzi sikuti banja. Ndipo bzingakhale bzakunesa kucita bzinthu bzakufunika pabodzi.”

BZOMWE MUNGACITE

KUMBUKIRANI IBZI

  • Kodi ndikagumana kobiri nimbawona kuti nzangu n’dekha basi?

  • Kodi inepano nimbapfatsa pakakhala mamuna ayai mkazi wangu palibe?

  • Kodi inepano nimbafuna lini kuceza na abale wa mamuna ayai wa mkazi wangu, napo kuti iye ambadverana nawo?

BZOMWE MUNGACEZERANE

  • Kodi ni bzinthu bziponi bzomwe ifepano timbakwanisa kucita pabodzi ninga banja?

  • Kodi ni bzinthu bziponi bzomwe ifepano tin’funika kucinja?

  • Kodi tingacite ciyani kuti tikwanise kumbacita bzinthu pabodzi?

BZOMWE MUNGACITE

  • Tiyezezere kuti mukumenya bola m’mayekipa mawiri yakusiyana. M’mbuto mwakuti ali-wentse ambamenye kipa yace, imwepo ninga banja mun’funika kucita nyongo kuti mukhale kipa ibodzi.

  • M’mbuto mwakukumbukira kuti: ‘Kodi ningakunde tani?’ kumbukirani kuti: ‘Kodi  awirife tingakunde tani?’

Ethan adati: “Lekani kumbanesana kuti wakuphonyeka ni mbani. Koma bzakufunika ni mbverano na mtendere m’banjamo.”

NFUNDO YA M’BIBLIYA: ‘Lekani kumbandokumbukira bzakufuna bzanu bzokha, koma mumbakumbukirembo bzakufuna bza wanthu winango.—Wafiripo 2:3, 4.