Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

Kodi ni ciratizo ciponi comwe imwepo mukupereka kwa wana wanu?

 KWA ABEREKI

8: Ciratizo

8: Ciratizo

THANDAUZO LACE

Abereki wa ciratizo cabwino ambacita bzomwe ambapfunzisa wana wawo. Lekani kumbadikhira kuti mwana wanu alewe cadidi, pomwe imwepo mumbalewa lini cadidi. Mwa ciratizo, pinango kumui kwanu kukabwera munthu mumbalewa kuti: “Muuze kuti ndicoka.”

David adati: “Kawiri-kawiri wanthu ambalewa kuti: ‘Cita comwe ndalewa, sikuti bzomwe nimbacita.’ Tsono mafalaya yambapereka lini ciratizo cabwino kuna wana. Wana ambatewezera bzentse bzomwe mumbalewa na kucita. Penu bzomwe mumbawauza bzimbabverana lini na bzomwe mumbacita, iwo ambawona bzimwebzo.”

NFUNDO YA M’BIBLIYA: ‘Iwepo omwe umbapalizira kuti: “Lekani kuba” kodi umbabambo?’—Waroma 2:21.

THANGWE RANYI MPSAKUFUNIKA?

Wana ambatengera kwene-kwene bzomwe abereki wawo ambacita kuposa bzomwe ambawona kwa wanthu winango ayai anzawo. Ndipopa imwepo abereki, ndimwe omwe mun’themera kupfunzisa wana wanu kucita bzinthu bzabwino. Koma bzomwe bzingakuthandizeni ni kucita bzomwe mumbawapfunzisa.

Nicole adati: “Ifepano tingalewa cinthu cibodzi kuna wana wathu kazinji kentse, ndipo tingadziwe lini kuti iwo abvesesa ayai ne. Koma ukaleka kucita bzomwe ukhalewabzo kabodzi basi, iwo ambadziwiratu bzimwebzo. Wana ambakhala tceru pa bzentse bzomwe timbacita, napo pa bzinthu bzomwe tikuwona kuti iwo akutetekera lini.”

NFUNDO YA M’BIBLIYA: ‘Nzeru yakucokera kudzulu [ni] . . . yakusaya cinyengo.’—Tiyago 3:17.

BZOMWE MUNGACITE

Mbakumbukirani bzomwe mumbacita. Kodi ni mafilme yaponi yomwe imwepo mumbafuna kuwona? Kodi mumbacita tani bzinthu na mamuna, mkazi wanu ayai na wana wanu kubodzi? Kodi axamwali wanu ana makhalidwe yaponi? Kodi mumbacita bzinthu mwakukumbukira anzanu? Pinango imwepo mungabzibvunze kuti: Kodi bzomwe inepano nimbacitabzi ningafune kuti wana wangu acitembo?

Christine adati: “Ine pabodzi na abayangu timbangingimiza lini wana wathu kucita bzomwe ifepano timbacita lini.”

Mbapepesani mukaphonya. Wana wanu ambadziwa kuti ndimwe wakuperewera. Mukapepesa mamuna, mkaza wanu ayai mwana wanu, mukaphonya, mun’dzalatiza kuti ndimwe wakubzicepesa na wakukhulupirika.

Robin adati: “Aberekife tin’funika lini kumbacita manyazi kumbabvuma tikaphonya cinthu na kupepesa pomwe pana wana wathu. Tikasaya kucita bzimwebzo, iwo akadzacita cinthu cakuipa an’dzatibisira.”

Wendell adati: “Wana ambatewezera kwene-kwene bzomwe aberekife timbacita kuposa bzomwe munthu winango ambacita. Bzomwe ifepano timbacita mpsakufunika kwene-kwene kwa wana wathu, thangwe iwo ambatewezera bzomwe ife timbacita. Kwa iwo bzimbakhala ninga kuti ali kuxikola, ndipo akupfunza bzinthu bzibodzi-bodzi nthawe zentse.”