Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

Kulekerera kuli ninga kuthimisa moto, kumbathandiza mukapitana mafala

 KWA OMWE ADALOWOLANA

4: Kulekererana

4: Kulekererana

THANDAUZO LACE

Kulekerera kumbathandauza kuyebwa cinthu cakuipa comwe munthu walewa ayai wacita na kuleka kumukoyera cakumtima. Kulekerera kumbathandauza lini kunamiza kuti palibe comwe cacitika ayai kubziwonesa kuti comwe munthuyo wace ciribe kutiwawa.

NFUNDO YA M’BIBLIYA: ‘Pitirizani kupirirana na kulekererana na mtima wentse napo penu alipo omwe ana mathangwe yakudandaulira mwanzace.’—Wakoloso 3:13.

Aaron adati: “Munthu ukafuna munthu, umbakhala ulibe basa na bzomwe ambaphonyesa. Koma umbandowona bzabwino bzomwe munthuyo akuyezera kucita.”

THANGWE RANYI MPSAKUFUNIKA?

Kukoya cakumtima kungakuduwaliseni ndipo kungadzongembo makumbukidwe yanu. Ndipo kungadzongembo banja lanu.

Julia adati: “Ntsiku inango mamuna wangu adacita cinthu comwe cidandisunamisa ndipo adandipepesa. Bzidandinesa kumulekerera, koma ndidadzamulekerera. Tsono nimbabzipasa mulandu thangwe ndidacedwa kumulekerera, ndipo bzimwebzi bzidadzonga uxamwali bwathu.”

BZOMWE MUNGACITE

YEZERANI KUCITA IBZI

Mamuna ayai mkazanu akadzalewa ayai kucita cinthu comwe cin’dzakusunamisani, dzabzibvunzeni kuti:

  • ‘Kodi bzomwe acita mamuna ayai mkazangubzi bzingandicitisedi kuti ndikalipe?’

  • ‘Kodi bzomwe acitabzi, an’funikira kuti andipepese ayai nindomulekerera?’

BZOMWE MUNGACEZERANE

  • Tikakhala tapitana mafala, kodi timbamala nthawe zingasi kuti tilekererane?

  • Kodi tin’funika kucita ciyani kuti timbalekererane mwakamfulumize?

BZOMWE MUNGACITE

  • Penu mamuna ayai mkazanum, wakucita bzinthu bzomwe bzakusunamisa likani kuthamangira kukumbuka kuti wacita utowa.

  • Mulekerereni. Kumbukirani kuti: ‘Tentsenefe timbaphonya kazinji kentse.’—Tiyago 3:2.

Kimberly adati: “Bzimbakhala bzakusaya kunesa kulekerera bzikakhala kuti mwentse awiri mwaphonya. Koma bzimbakhala bzakunesa penu m’bodzi ndiye waphonya. Bzikakhala tenepoyo, kubvuma mkumbiro wakulekerera na kulekereradi kumbafuna kubzicepesa kwene-kwene.”

NFUNDO YA M’BIBLIYA: ‘Malisa mwakamfulumize nkhani yomwe waphonyerana na mwanzako.’—Mateu 5:25.

Kukoya cakumtima kungakuduwaliseni ndipo kungadzongembo makumbukidwe yanu. Ndipo kungadzongembo banja lanu