Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

MUKANI! N.° 2 2018 | Bzinthu 12 Bzomwe Bzingathandize Kuti Banja Likhale Lakukondwa

Bzinthu 12 Bzomwe Bzingathandize Kuti Banja Likhale Lakukondwa

Nthawe zizinji timbabva nkhani zakusiyana-siyana zomwe zimbadzonga mabanja. Tsono Revista ino ikufotokoza bzomwe wanthu winango acita kuti mabanja yawo yakhale yakukondwa.

  • Kuyambira m’magole ya 1990 mpaka 2015, mbogo ya mabanja yomwe yadalambana ku Estados Unidos idathumizirika kawiri kwa wanthu wa magole yakupitirira 50, ndipo idathumizirira katatu kwa wanthu wa magole yakupitirira 56.

  • Masiyentista inango yambauza abareki kuti ambatende wana wawo nthawe zentse, bzimwebzi bzacitisa kuti Abereki azinji aleke kubvesesa thangwe race. Pomwe winango ambawauza kuti mwana an’funika kumuikhira malamulo yamphanvu.

  • Maswaka mazinji yakundokula ne kupfunza basa liri-lentse lomwe lingadzawathandize kutsogolo.

Napo bziri tenepo cadidi n’cakuti . . .

  • Mpsakukwanisika banja kukhala lakukondwa kwa moyo wentse.

  • Abereki angakwanise kupfunzisa wana wawo mwa lufoyi.

  • Maswaka yangakwanise kupfunza basa lomwe lingadzawathandize kutsogolo akadzakula.

Kodi bzimwebzi bzingakwanisike tani? Werengani Revistai kuti mugumane Bzinthu 12 Bzomwe Bzingathandize kuti Banja Likhale Lakukondwa.

 

1: Kukhulupirika

Bzinthu bzitatu bzomwe bzingathandize anyakulowolana kupitiriza kukhala pabodzi.

2: Kucita Bzinthu Pabodzi

Kodi mumbawona mamuna wanu ayai mkazanu ninga munthu omwe mumbakhala naye pabodzi nyumba ibodzi?

3: Kulemekezana

Mbawonani kuti ni mafala yaponi na bzicito bzomwe bzingacitise mamuna ayai mkazanu kubzibva kuti ambalemekezedwa.

4: Kulekererana

Kodi n’ciyani comwe cingakuthandizeni kuti muleke kumbandowona bzakuphonya bza mamuna wanu ayai mkazanu?

5: Kuceza

Bzinthu bzitatu bzomwe bzingakuthandizeni kufendererana na wana wanu.

6: Kulanga

Kodi kulanga mwana kumbathandauza kuti mwanayo anikwanisa lini kumbacita bzinthu yekha?

7: Makhalidwe Yabwino

Kodi ni bzinthu bziponi abereki mun’funika kupfunzisa wana wanu?

8: Ciratizo

Kuti wana wanu aphatisire basa bzomwe muniwauza, imwepo mun’funika kumbacita bzomwe mumbalewabzo.

9: Mbiri Yanu

Kodi maswaka yangakhotcerere tani bzomwe yambakhulupira?

10: Kukhala Wakukhulupirika

Abereki wanu akakukhulupirani ni ciratizo cakuti bzinthu bzin’dzakufambirani bwino mukadzakula.

11: Kuphata Basa na Nyongo

Kupfunza momwe mungaphatire basa pomwe mukali tswaka kun’dzakuthandizani kuti bzinthu bzidzakufumbireni bwino mukadzakula.

12: Kukhala na Bzakulinga

Kukwanisa kucita bzomwe munthu umbakhumba kumbacitisa munthuyo kubzibva bwino, kulimbikisa uxamwali na kupitiriza kukhala wakukondwa.

Bzinthu Bzinango Bzakuthandiza Mabanja

Malango ya m’Bibliya yangakuthandizeni kukhala na banja labwino na lakukondwa.