Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

5.  Kodi Kubonera Kun’dzamala?

5.  Kodi Kubonera Kun’dzamala?

Thangwe ranyi mpsakufunika kudziwa mtawiro wa mbvunzoyu?

Cidikhiro cakuti kubonera kun’dzamala cingatithandize kukhala na moyo wakukondwa ndipo cingatithandizembo kukhala axamwali wa Mulungu.

Kuti Mukumbukire

Wanthu azinji akufuna kumalisa kubonera, koma an’kwanisa lini ne na pang’onopo. Onani bziratizo bzakutewerabzi:

Napo kuti nkhani ya zaulapi ikuyenda patsogolo . . .

 • Nthenda ya mtima ikupha wanthu kwene-kwene.

 • Pa gole liri-lentse wanthu azinji ambafa na matenda ya kankro.

 • Mu revista yakulewa bza nkhani ya zaulapi, Dr. David Bloom adanemba kuti: “Wanthu akadaduwala matenda yakupasirana, yanango yakhalipo kale kuyambira kale-kale, yanango yakuwonekera tsapanopa ndipo yanango yakucita kubwerera pomwe.”Frontiers in Immunology.

Napo madziko yanango njakudala kwene-kwene . . .

 • Gole liri-lentse wana azinji ambafa, maka-maka m’madziko yomwe yana wanthu azinji wakusauka.

 • Wanthu azinji alibe bzimbudzi bza nkhomeko ndipo alibembo bzinthu bzomwe bzingawathandize kuti akhale wa khonkho.

 • Wanthu azinji alibe madzi yabwino yakumwa.

Napo kuti wanthu azinji ambakhala na thupo pa nkhani ya ufulu bwa wanthu . . .

 • Nkhani ya kuba wanthu ikalipo m’madziko mazinji. Mwakubverana na relatoriyo ya bungwe la Nações Unidas, wale omwe ambathandizira lini kumalisa ciwemboci ambakhala ninga kuti “akuwona lini bzomwe bzikucitikabzo, ayai iwo ambakhala alibe mphanvu yakulimbana na bvutolo.”

  KUTI MUDZIWE BZINANGO

  Onani pa webisaite ya jw.org. vidiyo yakuti Kodi Umambo bwa Mulungu n’Ciyani?

 Bibliya Limbati

Mulungu ambatisamalira.

Iye ambakhala na thupo akatiwona tikubonera.

‘[Mulungu] alibe kunyoza ne kunyantsidwa na matsautso ya munthu wakubonera; alibe kumubisira nkhope yace.’PSALYMO 22:24.

‘Mutulireni [Mulungu] thupo lanu lentse, thangwe iye ambakusamalirani.’1 PEDRU 5:7.

Kubonera kun’mala tsapanopa.

Bibliya limbafotokoza kuti bzomwe Mulungu adalewa bzin’citika tsapanopapa.

‘Mulungu . . . an’dzapukuta misozi yentse m’maso mwawo, ndipo infa in’dzawoneka lini pomwe, pan’dzawoneka lini pomwe kulira, kubuula ne kuwawidwa.’CIBVUMBULUTSO 21:3, 4.

Mulungu an’dzamalisa mabvuto yomwe wanthufe timbagumana nayo.

Iye an’dzamalisa mabvutoya mwakuphatisa basa Umambo bwace, ndipo Bibliya limbalewa kuti Umambobo ni boma lacadidi.

‘Mulungu wa kudzulu an’dzakhazikisa umambo bomwe cipo bucidzapfudzidwa. Ndipo umambobo bun’dzaperekedwa lini kwa wanthu winango . . . Ndipo bun’dzakhala mpaka kale-kale.’DANYERI 2:44.