Bzomwe Tingacite Kuti Timbafunidwe na Mulungu

M’Bibliya muna mitemo yomwe ingatithandize kucita bzinthu bzomwe bzingacitise kuti timbafunidwe na Mulungu.

Tsamba la Bungwe Lakutonga la Mboni za Yahova

Bungwe Lakutonga la Mboni za Yahova linkulimbisa wentse omwe ambafuna Yahova kuti apfunze momwe angakhalire na moyo wakubverana na bzomwe Bibliya limbapfunzisa.

MSOLO 1

Mulungu Angatifune Mpaka Kale-kale

Kuti tikhale pa uxamwali bwakulimba na Mulungu, tin’funika kucita nyongo kwene-kwene. Kodi tingakwanise tani kucita bzimwebzo?

MSOLO 2

Kodi Tingacite Ciyani Kuti Tikhale na Cikumbu-mtima Cabwino?

Mulungu adatipasa tentse cikumbu-mtima kuti cimbatithandize kucita cakusankhula ca bwino pa moyo.

MSOLO 3

Sankhulani Axamwali Omwe Ambafunambo Yahova

Axamwali angaticitise kuti ticite bzabwino ayai bzakuipa. Kodi mitemo ya m’Bibliya ingatithandize tani kusankhula axamwali wabwino?

MSOLO 4

Thangwe Ranyi Tin’funika Kulemekeza Utongi?

Tina mathangwe ya bwino ya kumbalemekezera utongi m’banja, m’gwere, pabodzi na m’mudzi momwe timbakhala.

MSOLO 5

Kodi Tingacite Ciyani Kuti Tipitirize Kusaya Kucita Mbali ya Dziko

Jezu adauza anyakupfunza wace kuti, ‘mumbacita lini mbali ya dziko.’ N’cadidi Kodi dziko limweri n’ciyani, ndipo thangwe ranyi Akristau ambapitiriza kusaya kucita mbali ya dzikoli?

MSOLO 6

Kodi Tingasankhule Tani Masenzeka Yathu?

Masenzeka ya m’dzikoli yali ninga cisapo comwe cidabvunda mbali ibodzi, ndipo mbali inangoyo iribwino. N’ciyani comwe cingatithandize kusankhula masenzeka yabwino ticitcenkha yakuipa?

MSOLO 7

Kodi Mumbalemekeza Moyo Ninga Momwe Mulungu Ambacitira?

odi ni mitemo iponi ya m’Bibliya yomwe ingatithandize kucita cakusankhula cabwino pa nkhani ya moyo na mulopa?

MSOLO 8

Yahova Ambafuna Kuti Wanthu Wace Akhale Wakucena

Mitemo ya Mulungu yakulewa bza kukhala wakucena imbaphatanidza bzizinji kuposa kundokhala wakucena m’thupi, bzakubvala na pamui pathu. Bzimwebzi bzimbaphatanidza kunamata kwathu, khalidwe lathu na makumbukidwe yathu.

MSOLO 9

‘Thawani Unzazi!’

Kodi unzazi n’ciyani ndipo tingabuthawe tani?

MSOLO 10

Malowozi— ni Mphaso Yakucokera kwa Mulungu

Kodi kukhala na banja la bwino kuna phindu lanyi? Kodi mungasankhule tani bwino munthu wakulowolana naye? Kodi n’ciyani comwe cingathandize kuti banja likhalise?

MSOLO 11

Pambuyo pa Ntsiku ya Malowozi

Banja liri-lentse lina mabvuto yace. Ndipo napo mabanja yomwe yakhagumana na mabvuto makulu yadagumana njira yakulimbanirana na mabvutoyo ndipo tsapano bzinthu bzinkufamba bwino.

MSOLO 12

Mbalewalewani Mafala Yakulimbisa”

Mafala yathu yangalimbise ayai yangapweteke winango. Yahova Mulungu ambatipfunzisa momwe tingaphatisirire bwino basa mphaso yakulewalewa.

MSOLO 13

Kodi Mafesta Yentse Yambakondwesa Mulungu?

Mafesta na ntsiku za feriyado mpsakufunika kwene-kwene kwa wanthu m’dzikoli. Kodi mafesta yanango yakubvekera yadayamba tani, ndipo n’ciyani comwe cingatithandize kubvesesa momwe Mulungu ambayawonera mafestaya?

MSOLO 14

Khalani Wakukhulupirika M’bzinthu Bzentse

Onani mbali zinai zakufunika kwene-kwene pa moyo wathu, zomwe tin’funikira kucita nyongo ya kucita bzinthu bzentse mwakukhulupirika. Na phindu la kucita bzinthu mwakukhulupirika.

MSOLO 15

Mbakomedwani na Basa Lanu

Mulengi wanthu ambafuna kuti tikondwe na basa lomwe timbacita. Kodi n’ciyani comwe tingacite kuti tikondwe na basa lathu? Kodi pana basa lomwe Mkristau an’funika kutcenkha kuliphata?

MSOLO 16

Mbamutsutsani Sathani

Tikukhala mu dziko lomwe likutongedwa na Sathani. Kodi tingakhale tani pa uxamwali bwakulimba na Mulungu ticibzikhotcerera kwa nyamadulanthaka wa Mulunguyo?

MSOLO 17

Pitirizani Kufunidwa na Mulungu

Munembi munango wa Bibliya adalewa kuti: ‘Bzirimbiseni pa cikhulupiro canu cakucena.’ Kodi mungacite tani bzimwebzi?

Mafala Yakuthumizira

Kafotokozedwe ka mafala yanango yakugumanika m’bukhu lakuti: Bzomwe Tingacite Kuti Timbafunidwe na Mulungu.