Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 NKHANI 42

Jonatani Akhali Munthu Wakukhulupirika na Wakulimba Mtima

Jonatani Akhali Munthu Wakukhulupirika na Wakulimba Mtima

Jonatani, mwana wakuyamba wa mambo Sauli, akhali mcikunda wakulimba mtima. Davide adalewa kuti iye akhacita bzinthu mwakamfulumize kuposa mphungu, ndipo akhalimbo wamphanvu kwene-kwene kuposa mphondolo. Pa nsiku inango, Jonatani na mthandizi wace adawona Afilisteu wakukwana 20 omwe akhali pa phiri. Tenepo, Jonatani adauza mthandizi waceyo kuti: ‘Afilisteu wale akaticemera kuti tikamenyane nawo pa phiri pale, n’cizindikiro cakuti Yahova an’tithandiza.’ Ndipo mpsimwebzoletu bzomwe Afilisteuwo adacita. Iwo adawacemera, ndipo Jonatani na mthandizi waceyo adakwira pa phiripo, acikakunda Afilisteuwo.

Pakuti Jonatani akhali mwana wakuyamba wa Sauli, ndiye omwe angadapita pa mbuto ya pai wace ninga mambo. Tsono Jonataniyo akhadziwa kuti Davide ndiye omwe akhadasankhulidwa na Yahova kuti akhale mambo wa Ajirayeri. Napo bzikhali tenepoyo, Jonatani alibe kumucitira nsanje. M’mbuto  mwace, Davide na Jonatani adakhala axamwali wa ponde-mpondembo. Iwo adapicirana kuti angadakhotcererana. Ndipo Jonatani adapasa Davide mkanjo, mphanga, uta pabodzi na sintu yace ninga umboni bwa mbverano wawoyo.

Pomwe Davide akhathawa Sauli, Jonatani adayenda kagumana na Davideyo, acikamuuza kuti: ‘Khwimika Davide, ndipo limba mtima. Yahova wasankhula iwepo kuti ukhale mambo. Ndipo pai wangu akudziwambo bzimwebzo.’ Kodi ungafunembo kukhala na xamwali ninga Jonatani?

Jonatani akhaikha moyo wace pa ngozi kazinji-kense kuti athandize xamwali wace Davide. Pomwe Jonatani adadziwa kuti pai wace Sauli akhafuna kupha Davide, iye adacita ciri-cense kuti Sauli acinje nzeru zace. Tsono Sauli adakalipa na Jonatani. Ndipo na kupita kwa nthawe, Sauli adadzafa ku nkhondo pabodzi na Jonataniyo.

Pomwe Jonatani adafa, Davide adanyang’ana Mefiboseti, mwana wa Jonatani, acimuuza kuti: ‘Pakuti pai wako akhali xamwali wangu, inepano nditi ndikusamalire pa moyo wako wense. Iwepo uti ukakhale m’nyumba mwangu, ndipo un’dzadya cakudya cangu.’ Bzimwebzi bzinkulatiza kuti Davide akhalibe kumuyebwa xamwali wace, Jonatani.

‘Mumbafunane mwekha-mwekha ninga momwe ine ndakufunirani. Palibe omwe ana lufoyi likulu kuposa la munthu omwe wapereka moyo wace thangwe ra axamwali wace.’ —Juwau 15:12, 13