Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

Kuyamba kwa Gawo 5

Kuyamba kwa Gawo 5

Magole mawiri pambuyo pa Ajirayeri kuyambuka Nyanza Ifuira, iwo adafika pafupi na phiri la Sinai. Pamwepo Yahova adacita nawo mpangano kuti iwo akhale mtundu wace wakupambulika. Yahova adawakhotcerera na kuwapasa ciri-cense comwe angadafunikira. Iye adawapasa mana kuti ambadye, adawapasa bzakubvala na kuwapasambo mbuto yakusungika kuti ambakhale. Penu ndimwe m’bereki, thandizani mwana wanu kubvesesa kuti thangwe ranyi Yahova adapasa Ajirayeri Bzakutonga, tendi la mkonkhano na kucita makonzedwe ya wansembe. Bvekesani kufunika kwa kupitiriza kusunga fala lathu, kukhala wanthu wakubzicepswa na kukhala wakukhulupirika nthawe zense.

MU GAWOLI

NKHANI 23

Piciro la Ajirayeri

Pa nthawe yomwe Ajirayeri akhadamanga tsasa pafupi na phiri la Sinai, iwo adacita piciro lakupambulika lakuti ambabvere Mulungu.

NKHANI 24

Ajirayeri Alibe Kuteweza Piciro Lawo

Pomwe Mozeji akhapasidwa bzakutonga khumi, Ajirayeri akhacita pikado yakuipa kwene-kwene.

NKHANI 25

Tendi Lakunamatira Mulungu

Mu tendi lakupambulikalo mukhana thungwa la cipangano.

NKHANI 26

Azondi Khumi na Awiri

Djosuwe na Kalebe akhadasiyana kwene-kwene na anzawo omwe adayenda nawo kazondera dziko la Kanani.

NKHANI 27

Iwo Adapandukira Yahova

Kora, Datani, Abiramu na anzawo wakukwana 250 adatazira kulemekeza makonzedwe ya Yahova.

NKHANI 28

Bulu wa Balamu Adalewalewa

Bulu adawona anjo omwe Balamu akhakwanisa lini kumuwona.