Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 NKHANI 3

Adamu na Eva Alibe Kubvera Mulungu

Adamu na Eva Alibe Kubvera Mulungu

Pa nsiku inango pomwe Eva akhali yekha, nyoka idabwera, icimubvunza kuti: ‘Kodi n’cadidi kuti Mulungu walewa kuti muleke kudya cisapo ca muti uli-wense wa m’zundemu?’ Ndipo Eva adatawira kuti: ‘Nee, bzisapo bza miti yense ya m’zundemu adatiuza kuti timbadye, kupambula bzisapo bza muti m’bodzi yekha, thangwe tikadya, tinifa.’ Tsono nyokayo idati: ‘Munifa lini. Koma pa nsiku yomwe mun’dzacidyayo, mun’dzakhaliratu ninga Mulungu.’ Kodi bzikhali bzacadidi bzimwebzo? Nee, kukhali kunama. Tsono Eva adakhulupira bzimwebzo. Pomwe Eva akhanyang’anisisa cisapoco, iye adayamba kumbafunisisa kucidya, mpaka adadzamalizira kucidyadi. Patsogolo pace, iye adadzapasambo Adamu cisapoco, ndipo Adamuyo adadyambo. Napo Adamu akhadziwa kuti angadafa thangwe ra kusaya kubvera Mulungu, iye adadya basi.

Patsogolo pace, Yahova adabvunza Adamu na Eva kuti thangwe ranyi iwo alibe kumubvera. Eva adapasa mulandu nyoka, ndipo Adamu adapasambo mulandu Evayo. Pakuti Adamu na Eva alibe kubvera Yahova, iye adawathotha mu zunde la Edeni. Ndipo adaikhambo mphanga ya moto na wanjo kuti ambalindire pa msuwo wakupitira mu zunde la Edeni, kuti Adamu na Eva aleke kubwerera pomwe mu zundemo.

Kodi Yahova adacitambo ciyani na nyoka ire? Cakuyamba tidziwe kuti nyoka zimbalewalewa lini. Anjo munango wakuipa ndiye omwe adacitisa kuti nyokayo ilewelewe na Eva. Tenepo, anjo wakuipayo ni Sathani. Ndipo Yahova adalewa kuti Sathaniyo an’dzalangidwambo. Kutsogoloku Yahova an’dzapfudza Sathani, ndipo iye an’dzawoneka lini pomwe kuti ambapumpse wanthu.

‘Dyabu . . . akhali wakupha pomwe adayamba, ndipo alibe kudimbirira m’cadidi, thangwe mwa iye mulibe cadidi.’—Juwau 8:44