Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 NKHANI 96

Jezu adasankhula Saulo kuti akhale mpostolo

Jezu adasankhula Saulo kuti akhale mpostolo

Saulo akhali nzika ya Roma omwe akhadabadwira ku Taliso. Iye akhali Mfalizeu, ndipo akhacidziwa bwino cakutonga ca Ajuda. Tsono iye akhawenga ateweri wa Jezu, ndipo akhayenda m’mii mwawo, acikakwekweta amuna na akazi mpaka kukawafungira m’kawoko. Ndipo pomwe wanthu winango adapha Sitefano mwa kucita kumuboma na minyala, Sauloyo akhadaima, acimbanyang’anisisa.

Saulo akhakomedwa lini na kumbandomanga Akristau wa ku Jeruzalemu wokha. Tenepo, iye adakumbira wansembe kuti amutumize ku Damasko, kuti akamange Akristau wense kumweko. Pomwe Saulo akhafika mu mzinda wa Damaskoyo, mwadzidzidzi ceza cidamubvunika, ndipo iye adagwa pansi. Patsogolo pace, iye adabva fala lomwe lidamubvunza kuti: ‘Saulo, thangwe ranyi unkunditewera?’ Sauloyo adati: ‘Kodi imwepo ndimwe yani?’ Ndipo falalo lidati: ‘Ndine Jezu. Pita mu mzinda wa Damaskomu, ucikabva bzomwe un’funika kucita.’ Pa nthawe imweyoletu iye adakhala zimola, ndipo adacita kuphatidwa boko kuti apite mu mzindamo.

Mu mzindamo akhalipo Mkristau munango wakukhulupirika omwe dzina lace akhali Ananiya. Jezu adalewalewa na Ananiyayo m’masomphenya, acimuuza kuti: ‘Ndoko kumui kwa Juda, ucikabvunza bza Saulo.’ Tsono Ananiyayo adati: ‘Mbuya, ndabva mbiri yense ya munthu umweyo! Iye ankumamga ateweri wanu!’ Tsono Jezu adati: ‘Ndoko ukagumane naye! Pakuti ndamusankhula kuti apalizire bzipsa bzabwino kwa wanthu wa mitundu mizinji.’

Tenepo, Ananiya adakawonana na Sauloyo, acimuuza kuti: ‘Saulo m’bale wangu, Jezu andituma kuti ndidzafungule maso yako.’ Pa nthawe imweyoletu Saulo adayamba pomwe kuwona. Iye adapfunza bzizinji bza Jezu, acikhala mteweri wace. Pomwe Saulo adadzabatizidwa, iye adayamba kupalizira m’masinagoga pabodzi na Akristau anzace. Ajuda adadabwa  kwene-kwene pakuwona Saulo ankupalizira bza Jezu! Iwo akhalewa kuti: ‘Kodi si umweyu omwe akhambamanga anyakupfunza wa Jezu?’

Kwa magole matatu, Saulo adapalizira wanthu wa ku Damasko. Ajuda akhawenga Sauloyo, ndipo adapangana kuti amuphe. Tsono pomwe Akristau anzace adadziwa bzimwebzo, iwo adamuthandiza kuthawa mwa kumuikha m’citundu, acimubulisa kunja kwa mzindayo na pa janera.

Pomwe Saulo adafika ku Jeruzalemu, iye adayezera kuphatana na Akristau anzace, tsono iwo akhana mantha. Patsogolo pace, Barnaba adayenda na Saulo kwa apostolo, acikawatsimikizira kuti iye akhadacinjadi. Tenepo, Sauloyo adayamba kupalizira bzipsa bzabwino na nyongo pabodzi na Akristau wa ku Jeruzalemu, ndipo iye adadzadziwika na dzina lakuti Paulo.

‘Jezu Kristu adabwera pa dziko la pansi kuti adzafere wanthu wa pikado. Kwa wanthu amwewo, inepano ndine wakuyambirira.’—1 Timotio 1:15