Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 NKHANI 98

Bzipsa Bzabwino Bzidafika ku Mbuto Zizinji za pa Dziko la Pansi

Bzipsa Bzabwino Bzidafika ku Mbuto Zizinji za pa Dziko la Pansi

Apostolo adabvera lamulo la Jezu lakuti apalizire bzipsa bzabwino pa dziko lense la pansi. Mu gole la 47 EC, Akristau wa ku Antiyokiya adatumiza Paulo na Barnaba kuti akapalizire ku mbuto zakusiyana-siyana. Amuna awiriwa adakapalizira na nyongo ku mizinda yense ya ku dziko la Ásia Menor, ninga ku Derbe, Listra na Ikoniyo.

Paulo na Barnaba akhambapalizira wanthu wense kuyambira anyakusauka, anyakudala, akulu-akulu na wana. Wanthu azinji adakhulupira mafala yakulewa bza Jezu Kristu. Pomwe Paulo na Barnaba akhapalizira Serjio Paulo, mtongi wa ku Chipre, nyamatsenga munango adayezera kuwaphingiza. Tsono Paulo adati kwa nyamatsengayo: ‘Yahova akulange.’ Ndipo pa nthawe ibodzi-bodziyo, nyamatsengayo adakhala zimola. Pomwe Serjio Paulo adawona bzimwebzo, iye adakhaliratu mteweri wa Kristu.

Paulo na Barnaba akhambapalizira ku mbuto iri-yense, ninga m’misika, m’miseu, nyumba na nyumba na m’masinagoga. Mu mzinda wa Listra, iwo adapoza munthu omwe akhafamba lini thangwe ra kupunduka minyendo. Wanthu wense omwe adawona bzimwebzo, adakumbuka kuti iwo akhali mirungu, ndipo adayamba kuwanamata. Tsono Paulo na Barnaba adawaletsa, aciwauza kuti: ‘Namatani Mulungu yekha! Ifepano ndifembo wanthu ninga imwepo.’ Patsogolo pace, adabwera Ajuda winango omwe adauza wanthuwo bzinthu bzomwe bzidacitisa kuti iwo aipidwe na Paulo. Tenepo, wanthuwo adamuboma na minyala, ndipo adamukwekweta, acikamusiya kunja kwa mzindayo thangwe akhakumbuka kuti iye wafa. Tsono Paulo akhalibe kufa! Akristau anzace adakamutenga, aciyenda naye kumui kwawo mu mzindamo. Patsogolo pace, Paulo adadzabwerera ku Antiyokiya.

Mu gole la 49 EC, Paulo adacita pomwe ulendo bwakukapalizira ku mbuto zinango. Ndipo, atamala kuwona abale wa ku dziko la Ásia Menor, iye  adayendambo kapalizira ku dziko la Europa. Iye adafika m’mizinda ya Atena, Efezo, Firipo, Tesalonika na mbuto zinango. Ndipo Paulo adacita ulendobo pabodzi na Sila, Luka na Timotio. Iwo adamanga pabodzi magwere, aciyalimbisa. Ndipo Paulo adamala gole libodzi na meya mu mzinda wa Kolinto kuti alimbise abale. Ku Kolintoko iye akhapalizira, kupfunzisa na kumbanembera matsamba magwere yakusiyana-siyana, ndipo adaphatambo basa lakumbakonza matendi. Na kupita kwa nthawe, Paulo adadzabwerera pomwe ku Antiyokiya.

Mu gole la 52 EC, Paulo adadzayenda pomwe kacitatu ku dziko la Ásia Menor kuti akapalizire. Iye adafika ku mzinda wa Firipo na Kolinto. Patsogolo pace, iye adamala magole mazinji mu mzinda wa Efezo, acimbapalizira, kupoza atenda na kuthandiza magwere ya kumweko. Iyembo akhambapalizira nsiku zense m’bwalo la nyumba ibodzi ya mapfunziro, ndipo wanthu azinji adamutetekera, acicinja makhalidwe yawo. Atamala kupalizira bzipsa bzabwino m’madziko mazinji, Paulo adadzayenda ku Jeruzalemu.

‘Ndokoni mukapfunzise wanthu wa mitundu yense.’—Mateu 28:19