Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

Mafala Yakufungulira

Mafala Yakufungulira

BUKHULI nda nkhani zacadidi. Nkhanizo zacosedwa m’bukhu likulu la pa dziko lense, Bibliya. Nkhanizo, zimbalewa bza kutomera pomwe Mulungu adayamba kulenga bzinthu mpaka nsiku zathu zino. Zimbalewambo bzomwe Mulungu ankupicira kudzacita kutsogoloku.

Bukhuli, lin’kupasani nzeru ya bzomwe Bibliya lense limbalewa. Limbalewa bza wanthu wakufokotozedwa m’Bibliya pabodzi na bzomwe iwo wadacita. Limbalewambo bza cidikhiro cikulu comwe Mulungu ankupasa wanthu, cakudzakhala na moyo wakusaya kumala m’paraizo pansi pano.

Bukhuli lina nkhani 116. Nkhanizo zidalongedzedwa m’magawo manomwe. Tsamba lakutoma la gawo liri-yense, limbafokotoza bzomwe bzinkugumanika mu gawomo. Nkhanizo zidatewerana mwakubverana na nthawe yomwe zidacitika. Bzimwebzi bzin’kuthandizani kudziwa nkhani yomwe idatoma kucitika.

Nkhanizo zinkufokotozedwa m’cirewedwe cakupusa kubva. Wana wazinji wan’dzakwanisa kulewenga wokha nkhanizo. Waberekimwe mun’dzazindikira kuti napo mwana wanu m’ng’onoletu, an’dzafuna kuti mumbamulewengere nkhanizo mwakubwereza-bwereza. Mun’dzawona kuti bukhuli lin’dzafunidwa kwene-kwene na wana pabodzi na akulu-akulu.

Ku phampha kwa nkhani iri-yense, kuna Mavesi ya m’Bibliya komwe kwacosedwa nkhanizo. Mukulimbisidwa kumbayalewenga mavesi m’Bibliya. Mukamala kulewenga nkhani iri-yense, citani mibvunzo yakubwerezera ya nkhaniyo, yomwe yankugumanika ku phampha kwa nkhani 116, ndipo yezerani kuyikumbukira mitawiro yace.