Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 NKHANI 115

Paraizo Munango Pansi Pano

Paraizo Munango Pansi Pano

NYANG’ANISA miti yenseneyi, maluwa yakudekaya na mapiri matali-mataliya. Njakudeka lini mbutoyi? Ona momwe mbawalayi inkudyera m’manja mwa ka mwanaka. Ndipo nyang’anisa mphondolozi na mahaciya pa mauswapa. Ungafunembo lini kukhala na nyumba pa mbuto ninga imweyi?

Mulungu an’funa kuti iwepo udzakhale m’paraizo pansi pano mpaka kale-kale. Ndipo iye an’funa lini kuti ubonere ayai uwawidwe na ciri-cense cakuboneresa wanthu lero. Iri ndiro piciro la m’Bibliya kwa womwe wan’dzakhala m’paraizo upsa: ‘Mulungu an’dzakhala nawo pabodzi. Infa in’dzawoneka lini pomwe. Pan’dzawoneka lini pomwe kulira, ayai kubuula ne kuwawidwa. Thangwe bzinthu bzakale bzire bzapita.’

Jezu an’dzawonesesa kuti kucinja kumweko kudzacitikedi. Un’dziwa kuti bzin’dzacitika lini? Inde, pambuyo pa iye kucosa uipi bwense na wanthu wakuipa pansi pano. Kumbukira kuti, pomwe Jezu  akhali pansi pano, iye adapoza wanthu pa matenda yakusiyana-siyana, na kulamusa anyakufa. Jezu adacita bzimwebzo pakufuna kulatiza bzomwe angadadzacitira dziko lense la pansi, pakudzakhala Mambo mu umambo bwa Mulungu.

Kumbukirambo momwe paraizoyo an’dzadekeza pansi pano! Jezu pabodzi na winango womwe iye adasankhula, wan’dzakhala wankutonga kudzuluku. Atongiwo, wan’dzasamalira wanthu wense pansi pano, waciwonesesa kuti wense wankukondwa. Mbatiwone bzomwe bzin’funika ticite pakufuna kutsimikiza kuti Mulungu an’dzatipasadi moyo wakusaya kumala m’paraizo upsayo.