Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 NKHANI 116

Momwe Tingakhalire Na Moyo Wakusaya Kumala

Momwe Tingakhalire Na Moyo Wakusaya Kumala

UNGANDIUZE kuti ka mtsikanaka na axamwali wacewa wankulewenga ciani? Inde, ni bukhu unkulewengali—Bukhu Langu la Nkhani za M’Bibliya. Ndipo iwo wankulewenga nkhani ibodzi-bodzi yomwe unkulewengayi, yakuti—“Momwe Tingakhalire na Moyo Wakusaya Kumala.”

Un’dziwa n’ciani comwe iwo wankupfunza? Cakutoma, wankupfunza kuti tin’funika kudziwa bza Yahova na Mwana wace Jezu, penu tin’funa kudzakhala na moyo wakusaya kumala. Bibliya limbati: ‘Kupfunza bza Mulungu yekha wacadidi na bza Mwana wace, Jezu Kristu omwe iye adatumiza pansi pano, ndiyo njira yakukhalira na moyo wakusaya kumala.’

Kodi tingapfunze tani bza Yahova Mulungu na Mwana wace Jezu? Njira ibodzi njakumbalewenga bukhuli Bukhu Langu la Nkhani za M’Bibliya, kutomera tsamba lakuyamba mpaka lakumalizira. Iro limbalewa bzizinji bza Yahova na Jezu, n’tenepo lini? Ndipo limbalewambo bzizinji bza bzinthu bzomwe iwo wadacita na bzomwe wan’dzacita. Tsono bzin’funika ticite bzinango kuposa kundolewenga bukhuli.

Unkuliwona bukhu linango liri pansili? Limweri ni Bibliya. Khala na munthu omwe ambakulewengere mbali za m’Bibliya komwe kwatengedwa nkhani za m’bukhuli. Bibliya limbatipasa nzeru zakukwana zakufunika kuti tensenefe timutumikire Yahova m’njira yakulongosoka, ticidzakhala na moyo wakusaya kumala. Tenepo, tikhale na cizolowezi cakumbapfunza Bibliya nthawe zense.

Tsono kundopfunza bza Yahova Mulungu na Jezu Kristu mpsakukwanira lini. Ifepano tingakhale na cidziwiso cizinjisa ca iwo, koma ticisaya kutambira moyo wakusaya kumala. Un’dziwa n’ciani cin’funika?

Bzin’funikambo timbateweze pa moyo wathu bzinthu timbapfunzabzo. Unkumukumbukira Juda Sikaliyoti? Iye akhali m’bodzi wa wapostolo 12 wakusankhulidwa na Jezu. Juda akhadziwa bzizinji bza Yahova na Jezu. Tsono n’ciani cidamucitikira? Na nthawe, iye adakhala wadyera, ndipo adapereka Jezu kwa anyamadulanthaka wace na kobiri 30 za siliva. Tenepo, Juda an’dzatambira lini moyo wakusaya kumala.

 Unkumukumbukira Gehazi, mwamuna ule omwe tidamupfunza mu Nkhani 69? Iye adafuna kukhala na bzakubvala na kobiri za mweneciro. Tenepo, iye adanama kuti abzitenge bzinthubzo. Tsono Yahova adamupasa nyathwa. Ndipo iye an’dzatipasambo nyathwa tikaleka kubvera bzakutonga bzace.

Tsono wakhalipombo wanthu wazinji wabwino womwe wadatumikira Mulungu mwakukhulupirika nthawe zense. Tin’funambo kukhala ninga iwo, nandi? Mulumbwana Samuweri ni ciratizo cabwino kuti titewezere. Kumbukira kuti ninga momwe tawonera mu Nkhani 55, iye akhana magole manai ayai maxanu yokha yakubadwa, pomwe adayamba kutumikira Yahova ku tendi la mkonkhano. Tenepo, bziribe basa penu ukali mng’ono, iwepo ndiwe lini mwana kwene-kwene pa nkhani yakutumikira Mulungu.

Ndipo cadidi, munthu womwe tensensefe tin’funika kumutewezera ni Jezu Kristu. Napo pomwe iye akhali mulumbwana, ninga momwe bzinkulatizidwa mu Nkhani 87 , iye akhali mu tempwlo acimbalalewa na winango bza Babace wa kudzulu. Mbatimutewezere. Mbatiuze wanthu wazinji womwe tikwanisewo bza Mulungu wanthu wabwino, Yahova na Mwana wace, Jezu Kristu. Tikacita bzimwebzo, tin’dzakwanisa kukhala na moyo wakusaya kumala m’paraizo wa Mulungu, pansi pano.