Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 NKHANI 114

Kumala Kwa Uipi Bwense

Kumala Kwa Uipi Bwense

N’CIANI unkuwona apa? Inde, anyankhondo pa mahaci macena. Tsono ona komwe iwo wankucokera. Mahaciya yankubuluka m’mitambo kucokera kudzulu! Kodi kudzuluku kuna mahacidi?

Ne, yamweya si mahaci yacadidi. Tin’dziwa bzimwebzo thangwe mahaci yangathamange lini m’mitambo, si tenepo? Tsono Bibliya limbalewa bza mahaci kudzuluku. Un’dziwa thangwe ranyi limbalewa tenepo?

Thangwe kale-kale, mahaci yakhaphatisidwa basa pa nkhondo. Tenepo, Bibliya limbalewa bza wanjo womwe wankubuluka kudzulu na mahaci kufuna kulatiza kuti Mulungu an’funa kumenya nkhondo na wanthu wa pansi pano. Un’dziwa kuti mbuto yakumenyeredwa nkhondoyo imbacemeredwa tani? Armagedo. Nkhondoyo njakufuna kupfudza uipi bwense pansi pano.

Jezu ni Omwe an’dzatsogolera pa nkhondo ya Armagedoyo. Kumbukira kuti Jezu ni omwe Yahova adasankhula kukhala mambo wa Boma Lace. Ndipopa Jezu adabvala korona ya mambo. Ndipo mphangayi inkulatiza kuti iye an’dzapha anyamadulanthaka wense wa Mulungu. Kodi bzin’funika tidabwe pakubva kuti Mulungu an’dzapfudza wanthu wense wakuipa?

Nyan’ganisa pomwe pa Nkhani 10.Unkuwonanyi pamwepa? Inde, Cigumula ca Madzi comwe cidapfudza wanthu wakuipa. Mbani adabweresa Cigumulaco? Ni Yahova Mulungu. Tsapano nyang’anisa pa Nkhani 15. Unkuwonanyi pamwepa? Mizinda ya Sodoma na Gomora inkupfudzidwa na moto omwe Yahova adatumiza.

Fungula pa Nkhani 33. Nyang’anisa bzomwe bzinkucitikira mahaci na ngolo za nkhondo za Waedjipito. Mbani adacitisa kuti madziyo yawamize? Ni Yahova. Iye adacita bzimwebzo kuti akhotcerere wanthu wace. Nyang’anisa pa Nkhani 76. Un’dzawona pamwepo kuti Yahova adalekererambo kuti wanthu wace, Wajirayeri, wapfudzidwe thangwe ra bzakuipa bzawo.

Tenepo, tin’funika lini kudabwa pakubva kuti Yahova an’dzatumiza anyankhondo wace wa kudzulu kuti wadzamale na uipi bwense pansi pano. Tsono kumbukira bzomwe bzimwebzo bzin’dzathandauza! Sanduliza tsambali tiwone.