Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 NKHANI 109

Pedru Akuzungira Korneliyo

Pedru Akuzungira Korneliyo

MUNTHU adaimayu ni mpostolo Pedru, ndipo wanthu wali mambuyo mwacewa mba axamwali wace. Tsono kodi thangwe ranyi munthuyu ankugodamira Pedru? Kodi akhafunika kucita bzimwebzo? Un’dziwa mbani umweyu?

Mwamunayu ni Korneliyo. Iye akhali mtsogoleri m’bodzi wa anyankhondo wa ku Roma. Korneliyo akhamudziwa lini Pedru, koma iye akhadauzidwa kuti amucemerese ku mui kwaceku. Mbatidziwe momwe bzidacitikira bzimwebzo.

Wateweri wakutoma wa Jezu wakhali Wajuda, tsono Korneliyo akhali lini Mjuda. Pakuti iye akhafuna Mulungu, iye akhambamupemba, acimbacitira wanthu bzinthu bzizinji bzabwino. Nsiku inango, ku maulo, anjo adawonekera kwa iye, aciti: ‘Mulungu akomedwa nawe, ndipo anitawira mipembo yako. Tumiza wanthu wayende kwa munthu m’bodzi dzina lace  Pedru. Iye akukhala ku Jope m’nyumba mwa Simau, omwe ambakhala pafupi na nyanza.’

Nthawe ibodzi-bodziyo, Korneliyo adatumiza wanthu kuti wakanyang’ane Pedru. Mangwana yace, pomwe wanthuwo wakhafika pafupi na Jope, Pedru akhali pa nyumba ya padzulu ya nsanza ya Simau. Ali pamwepo, Mulungu adacitisa kuti Pedru akumbuke kuti akuwona cinguwo cikulu cinkubuluka kucokera kudzulu. Cikhana bzirombo bza mitundu yense yakusiyana-siyana. Mwakubverana na cakutonga ca Mulungu, bzirombobzo bzikhali bzakupsipa, bzakuletsedwa kudya. Tsono fala linango lidati: ‘Lamuka Pedru. Phaya udye.’

Pedru adati: ‘Ne! Ndinati kudya cinthu cakupsipa.’ Tsono falalo lidati kwa Pedru: ‘Leka kucemera cakupsipa cinthu comwe tsapano Mulungu ankuti n’cakucena.’ Bzimwebzi bzidacitika katatu-kense. Pomwe Pedru akadakumbukira bza thandauzo la bzimwebzo, wanthu wakutumidwa na Korneliyo wale wadafika pa muipo, wacibvunza bza Pedru.

Pedru adabuluka mpaka nyumba ya pansi, aciti: ‘Ndinepano munthu munkumunyang’anayo. Mwabwereranyi kuno?’ Pomwe wanthuwo wadafokotoza kuti anjo adauza Korneliyo kuti acemerese Pedru ku mui kwace, Pedruyo adabvuma kuyenda nawo. Mangwana yace, Pedru na axamwali wace wadayenda kukazungira Korneliyo ku Sezareya.

Korneliyo akhadakonkhanisa wadzinza pabodzi na axamwali wakufendererana naye. Atafika Pedru, Korneliyo adayenda kukamutambira. Iye adagodamira Pedru, ninga momwe unkuwoneramu. Tsono Pedru adati: ‘Lamuka, ndinembo munthu mwanzako.’ Inde, Bibliya limbalatiza kuti si bwino kugodamira ayai kunamata munthu. Bzin’funika timbanamate Yahova yekha.

Pedru adapalizira womwe wakhadakonkhanawo. Iye adati: ‘Ndikuwona kuti Mulungu ambabvuma wense womwe wambafuna kumutumikira.’ Ndipo akali kulalewa, Mulungu adatumiza mzimu wace wakucena, ndipo wanthuwo wadayamba kulalewa bzirewedwe bzakusiyana-siyana. Bzimwebzo bzidadabwisa anyakupfunza Wajuda wakubwera na Pedruyo, thangwe iwo wakhakumbuka kuti Mulungu akhandokomedwa na Wajuda wokha. Tenepo, bzimwebzo bzidawapfunzisa kuti Mulungu ambawona lini mtundu wa munthu ninga wabwino ayai wakufunika kwene-kwene kuposa mtundu winango. Si cinthu cabwino cimweci kuti tensenefe timbacikumbukire?