Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 NKHANI 112ntsuwa

Ngalawa Idasweka Pa Ntsuwa

Ngalawa Idasweka Pa Ntsuwa

NYANG’ANISA! ngalawayi inkuneseka! Inkubaduka-baduka! Unkuwawona wanthu wankumogera m’madziwa? Winango wafika kale pa mcenga. Kodi Paulo ali pamwepambo? Mbatidziwe bzomwe bzikhamucitikira.

Kumbukira kuti Paulo akhadafungiridwa m’kawoko magole mawiri ku Sezareya. Patsogolo pace, iye na winango wa m’kawokomo, wadaikhidwa m’ngalawa, waciyamba kuyenda ku Roma. Pomwe wadapita pafupi na pa ntsuwa ya Kreta, cidayamba conzi cikulu. Conzico cikhamenya mwa mphanvu kwene-kwene mwakuti wanthuwo wakhataza kufambisa ngalawayo. Ndipo iwo wakhawona lini dzuwa masikati ne nyenyezi usiku.  Pakumalizira, zitapita nsiku zizinji, womwe wakhali m’ngalawamo wadataya cikhulupiro cakupulumuka.

Ndipo Paulo adaima, aciti: ‘Palibe na m’bodziyo omwe aniluza moyo wace; kokha ngalawayi ndiyo iniluzika. Pakuti usiku bwa dzulo, anjo wa Mulungu wandibwerera, acindiuza kuti: ‘Leka kugopa Paulo! Uti ukawonekere pa maso pa Sezare, mtongi wa ku Roma. Ndipo Mulungu an’dzapulumusa wense wankuyenda nawewa.’”

Pakati pa usiku bwa nsiku 14 kutomera pomwe cidayamba conzico, Amalinyero wadazindikira kuti wakhafika komwe madziyo yakhalibe kuzika! Pakugopa kumenya cimwala mu m’dima wa usikubo, iwo wadathusa ndangula zawo. Ku macibese kwace iwo wadawona mtunda. Iwo wadayeza kufambisa ngalawayo mpaka pa gombepo.

Watafika pafupi na gombe, ngalawayo idamenya mcenga, icitcerera. Ndipo ngalawayo ikhakunthiwa na mabimbi, iciyamba kumbabaduka-baduka. Mkulu m’bodzi wa anyankhondo omwe akhawanyang’anira, adati: ‘Mwense womwe mun’dziwa kuyanca, tomani mwa moga m’nyanzamu, muciyancira ku gombeko. Patsogolo pace, winangomwe moganimbo, muciphatirira madutswa ya ngalawayo.’ Ndibzo bzomwe iwo wadacita. Mwa njira imweyi, wanthu 276 womwe wakhali m’ngalawamo, wadafika pa gombe mwakusungika, ninga momwe anjo ule akhadapicira.

Ntsuwayo ikhacemeredwa Malta. Wanthu wa pamwepo wakhali wabwino kwene-kwene, ndipo wadasamalira anyakucoka mu ngalawamo. Pomwe nyengo idadzakhala bwino, Paulo adaikhidwa mu ngalawa inango, aciyendesedwa ku Roma.