Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 NKHANI 113

Paulo Ku Roma

Paulo Ku Roma

ONA unyolobu m’manja mwa Paulo, ndipo onambo mcikunda wa ku Roma ankumulindirayu. Paulo ali m’kawoko ku Roma. Iye ankudikhira mpaka Sezare wa ku Roma atonge bzomwe acite naye. Akali m’kawokomo, Paulo akhabvumizidwa kutambira wanthu wakudzamuzungira.

Nsiku zitatu Paulo atafika ku Romako, iye adacemeresa atsogoleri wa Wajuda. Ndipo wadabwera Wajuda wazinji wa ku Romako. Paulo adawapalizira bza Jezu na bza umambo bwa Mulungu. Winango wadakhulupira wacikhala Wakristau, tsono winango walibe kukhulupira.

Paulo adapalizirambo wacikunda wakusiyana-siyana womwe wakhamulindira. M’magole mawiri yomwe Paulo akhali m’kawokomo, iye adapalizira ali-wense omwe angadakwanisa. Napo wanthu wa m’nyumba ya Sezare wadabvambo bzipsa bzabwino bza Umambo, ndipo winango wa iwo wadakhala Wakristau.

Tsono, kodi mulendo ankunemba pa mezayu mbani? Un’kwanisa kuvimira? Inde, ni Timotio. Timotio adakhalambo m’kawoko thangwe ra kupalizira Umambo, tsono nthawe imweyi iye akhadatsudzulidwa kale. Ndipo iye adabwera kumweko kudzathandiza Paulo. Un’dziwa kuti Timotiyoyu ankunemba ciani? Mbatiwone.

Unkuikumbukira mizinda ya Firipo na Efezo mu Nkhani 110? Paulo adathandiza magwere ya Wakristau ya m’mizindayo. Tsapano, pomwe iye akhali m’kawoko, Paulo ankunembera matsamba Wakristau amwewo. Matsambayo yali m’Bibliya, Ndipo yambacemeredwa Wayefezo na Wafiripo. Paulo ankuuza Timotio bzomwe anembere abale Wacikristau wa ku Firipo.

Wafiripowo wadacitira ubwino Paulo. Iwo wadamutumizira mphaso m’kawokomo, ndipo Paulo akhawatenda thangwe ra bzimwebzo. Epafrodito ndiye adabweresa mphasoyo. Tsono iye adaduwala kwene-kwene mpaka kufuna kufa. Tsono iye adadzalimba, acikonzekera kubwerera ku mui. Iye angadanyamula tsamba la Paulo na Timotio pakubwerera ku Firipo.

Akali m’kawokomo, Paulo adanemba pomwe matsamba mawiri yomwe yali m’Bibliya. Libodzi adanembera Wakristau wa ku mzinda wa Kolose.  Un’dziwa kuti limbacemeredwa tani? Wakolose. Linangolo ni tsamba lomwe adanembera xamwali wace wapakuphatana naye, dzina lace Filemoni, omwe akhakhala ku Koloseko. Tsambalo likhalewa bza Onezimo, mtumiki wa Filemoni.

Onezimoyo adathawa Filemoni, aciyenda ku Roma. Mwa njira inango Onezimoyo adabva kuti Paulo akhadafungiridwa m’kawoko kumweko. Iye adayenda kamuzungira, ndipo Paulo adapalizira Onezimoyo. M’nthawe ing’ono-ng’ono, Onezimo adadzakhala Mkristau. Tsono Onezimo akhadasunama kwene-kwene thangwe ra kuthawa kwaceko. Tenepo, un’dziwa n’ciani comwe Paulo adanembera Filemoni m’tsamba lacelo?

Paulo adakumbira Filemoni kuti amukhululukire Onezimoyo. Paulo adanemba kuti: ‘Ndinkumutumiza kwa iwepo. Tsono, tsapano iye si mtumiki wako basi, koma ni m’balembo wabwino Wacikristau.’ Pomwe Onezimo adabwerera ku Kolose, iye adanyamula matsamba mawiri, libodzi kwa Wakolose, linango kwa Filemoni. Tingakumbukire momwe Filemoni adakondwera pakubva kuti mtumiki wace ule akhali Mkristau tsapano.

Pomwe Paulo adanembera Wafiripo na Filemoni, iye akhana bzipsa bzabwino bzakuwauza. Paulo adauza Wafiripo kuti: ‘Ndinkukutumizirani Timotio. Tsono inepanombo ndin’dzakuzungirani tsapanopapa.’ Ndipo kwa Filemoni, iye adanemba kuti: ‘Ndikonzere mbuto kuti ndidzakhale kumweko.’

Pomwe Paulo adatsudzulidwa, iye adazungira abale Wacikristau wa m’mbuto zizinji. Tsono patsogolo pace, iye adadzamangidwa pomwe ku Romako. Nthawe imweyo iye adadziwa kuti angadaphedwa. Tenepo, iye adanembera Timotio, acimukumbira kuti abwere mwakanfulumize. Paulo adanemba kuti: ‘Ndakhala wakukhulupirika kwa Mulungu, ndipo Mulungu an’dzandibaira.’ Ndipo magole mang’ono-ng’ono Paulo ataphedwa, Jeruzalemu adapfudzidwa pomwe, tsono nthawe imweyo adapfudzidwa na Waroma.

Tsono m’Bibliya muna bzinango pomwe. Yahova Mulungu adauza mpostolo Juwau kuti anembe mabukhu yakumalizira, ndipo libodzi ni bukhu la Cibvumbulutso. Bukhulo limbalewa bzakutsogolo. Tsapano mbatipfunze bzomwe bziri kutsogolo.