Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 NKHANI 111

Mulumbwana Omwe Adagona

Mulumbwana Omwe Adagona

AH! AH! N’ciani cinkucitika apa? Kodi mulumbwana adagona pansiyu wapwetekeka kwene-kwene? Ona kuti m’bodzi wa wanthu wankucokera m’nyumbawa ni Paulo! Unkumuwonambo Timotio pamwepa? Kodi mulumbwanayu wagwa pa janera pale?

Inde, ndibzo bzacitika. Paulo akhafokotoza nkhani kwa anyakupfunza wa ku Trowa. Iye akhadziwa kuti angadadzawonana lini nawo mu nthawe itali, thangwe mangwana yace angadadzapakira ngalawa kuti ayende. Tenepo, iye adalalewa nawo mpaka pakati pa usiku.

Mulumbwanayu dzina lace ni Eutiko. Iye adakhala pa janera, ndipo adadzagona. Iye adagwa na pa janerapo, kucokera pa nyumba yacitatu ya padzulu mpaka pansi! Tenepo, ungwakwanise kudziwa thangwe ranyi wanthuwa wana thupo kwene-kwene. Pomwe wanthuwo wadamunyamula, iye akhali ninga momwe wakhagoperamo. Iye akhadafa!

Paulo atawona kuti mulumbwanayo akhadafa, iye adamugonera padzulu pace, acimukumbatira. Ndipo adati: ‘Lekani kukhala na thupo. Iye ali bwino!’ Ndipo akhalidi! Cikhali cakudabwisa! Paulo adamubwezeresa ku moyo! Cikondweso cidamwazika kwa thimu lenselo.

Wense wadakwira m’nyumba ya padzuluyo, wacikalalira. Paulo adapitiriza kulalewa nawo mpaka kucena. Tsono ungakhulupire kuti Eutikoyo alibe kudzagona pomwe! Patsogolo pace, Paulo, Timotio na womwe wakhanawo pa ulendobo, wadapakira ngalawa. Un’dziwa n’kuponi komwe iwo wadayenda?

Paulo akhamaliza ulendo bwace bwacitatu bwa upalizi, ndipo akhayenda ku mui. Pa ulendobo, Paulo adakhala yekha magole matatu mu mzinda wa Efezo. Ndipo ulendo bumwebo bukhali butali kwene-kwene kuposa bwaciwiri bwace.

Itacoka ku Trowa, ngalawayo idaima ku Mileto kwa ka nthawe. Pakuti ku Efezo kukhali pafupipo, Paulo adacemeresa akulu wa m’gwere la kumweko kuti wabwere ku Mileto, wacidzaceza naye pakumalizira. Patsogolo pace, itafika nthawe kuti ngalawa ire iyende, iwo wadasunama kwene-kwene pakuwona Paulo ankuyenda!

 Pakumalizira, ngalawayo idafika ku Sezareya. Pomwe Paulo akhakhala kumweko m’nyumba mwa nyakupfunza Firipi, mpolofeta Agabo adamupasa cenjezo. Iye adalewa kuti Pauloyo angadamangidwa pakuyenda ku Jeruzalemu. Ndipo cadidi, ndibzo bzidacitikadi. Atakhala m’kawoko magole mawiri ku Sezareya, Paulo adatumizidwa ku Roma, acikatongedwa na Sezare, mtongi wa ku Roma.Mbatiwone bzomwe bzidacitika pa ulendo bwace bwakuyenda ku Roma.