Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 NKHANI 108

Pa Mseu Wakuyenda Ku Damasko

Pa Mseu Wakuyenda Ku Damasko

UN’DZIWA mbani adagona pansiyu? Ni Saulo. Kumbukira kuti iye ngule omwe adasamalira mikanjo ya wanthu womwe wadaboma Sitefano na minyala. Nyang’anisa ceza cinkuyetimaci! N’ciani cinkucitika?

Atafa Sitefano, Saulo adatsogolera pa kunyang’ana wateweri winango wa Jezu kuti awapweteke. Iye akhayenda nyumba na nyumba, acimbawakwekweta mpaka panja na kuwafungira m’kawoko. Anyakupfunza wazinji wadathawira m’mizinda minango, waciyamba kumbadziwisa ‘bzipsa bzabwino’ kumweko. Tsono Sauloyo adayenda m’mizindayo kuti akaphate wateweri wa Jezuwo. Tsapano iye akhali mu njira kuyenda ku Damasko. Tsono, pakati pa mseu, cidacitika cinthu cakudabwisaci:

Mwadzidzidzi, ceza cakucokera kudzaulu, cidagaka cicizungulira Saulo. Iye adagwa pansi ninga momwe tinkuwoneramu. Ndipo fala lidati: ‘Saulo, Saulo! Thangwe ranyi unkunditsautsa?’ Wanthu wakhana Saulowo wadawona cezaco na kubva falalo, tsono wakhabvesesa lini bzomwe bzikhalewedwabzo.

Saulo adabvunza kuti: ‘Ndimwe yani Mbuya?

 Falalo lidati: ‘Ndine Jezu, omwe unkumutsautsayo’. Jezu adalewa bzimwebzo thangwe pomwe Saulo akhatsautsa wateweri wace, Jezu akhabva ningati ndiye omwe akhatsautsidwayo.

Saulo adabvunza kuti: ‘Ndicitenyi tsono Mbuya?’

Jezu adati: ‘Lamuka, ndipo ndoko ku Damasko. Kumweko unkauzidwa bzomwe ucite.’ Pomwe Saulo adalamuka, acifungula maso yace, iye akhakwanisa lini pomwe kuwona cinthu. Akhadasanduka zimola! Tenepo wanthu wakhanayewo, wadamuphata boko, waciyenda naye ku Damasko.

Jezu adalalewa na nyakupfunza wace m’bodzi ku Damaskoko, aciti: ‘Lamuka Ananiya. Ndoko pa mseu wakucemeredwa Wadidi. Pa nyumba ya Juda, kabvunze bza munthu munango dzina lace Saulo. Inepano ndamusankhula kuti akhale mtumiki wangu wakupambulika.’

Ananiya adabvera. Pomwe adagumana na Saulo, iye adaikha manja yace pa Sauloyo, aciti: ‘Mbuya wanditumiza kuna iwepo kuti uwone pomwe, ucidzala na mzimu wakucena.’ Kabodzi na kabodzi tudagwa tu bzinthu ninga tu mabade m’maso mwa Sauloyo, ndipo iye adakwanisa kuwona pomwe.

Saulo adaphatisidwa basa mu njira ya mphanvu kuti apalizire wanthu wa mitundu mizinji. Iye adadzadziwika ninga mpostolo Paulo, omwe tin’dzapfunza bzizinji bza iye. Tsono, cakutoma mbatiwone bzomwe Mulungu adatumiza Pedru kuti akacite.