Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 NKHANI 105

Wankudikhirira Ku Jeruzalemu

Wankudikhirira Ku Jeruzalemu

WANTHUWA ni wateweri wa Jezu. Iwo wadamubvera, wacikhala mu Jeruzalemu. Ndipo pomwe wense wakhadikhirira pabodzi, muwira ukulu ninga wa conzi, udabveka m’nyumba mwensemo. Patsogolo pace, malirime ya moto yadayamba kumbawoneka pa msolo pa m’bodzi na m’bodzi wa anyakupfunzawo. Unkuwona moto padzulu pa m’bodzi na m’bodzi wa iwo? Kodi bzikhafuna kulewanyi bzimwebzo?

Cikhali cakudabwisa! Jezu akhadabwerera kudzulu kuna Babace, ndipo iye akhakhuthulira anyakupfunza wacewo, mzimu wakucena wa Yahova. Un’dziwa kuti mzimuyo udawacitisa ciani? Wensewo wadayamba kulalewa bzirewedwe bzakusiyana-siyana.

Wanthu wazinji ku Jeruzalemuko wadabva muwira ninga wa conziyo, ndipo wadabwera kudzawona bzomwe bzikhacitika. Wanthu winango wakhali wa mitundu minango, womwe wakhadabwera ku Cikondweso ca Pentekosite ca Wajirayeri. Alendowo wadadabwisidwa kwene-kwene! Iwo wakhabva anyakuphunzawo wankuwafokotozera bzakudabwisa bzomwe Mulungu akhacita, m’bzirewedwe bzawo bzakubadwa nabzo.

Alendowo wadati: ‘Wanthu wensenewa ngwa ku Galileya. Apa tsono bzinkukwanisika tani iwo kulalewa bzirewedwe bzakusiyana-siyana bza m’madziko yomwe tacokera?’

Pedru adaima, aciwafokotozera. Iye adakwiza fala lace, aciwauza wanthuwo momwe Jezu adaphedwera, na kuti Yahova adamulamusa kwa anyakufa. Pedru adati: ‘Tsapano Jezu ali kudzulu, ku boko ladidi la Mulungu. Ndipo iye atikhuthulira mzimu wakucena omwe adatipicira. Ndipopa imwepo mwawona, na kubva bzakudabwisabzi.’

Pomwe Pedru adalewa bzimwebzo, wazinji wadasunama kwene-kwene na bzomwe bzidacitiridwa Jezu. Iwo wadabvunza kuti: ‘Ticitenyi tsono?’ Pedru adati: ‘Bzin’funika mucinje moyo wanu, mucibatizidwa.’ Tenepo, nsiku ibodzi-bodziyo, wadabatizidwa wanthu 3.000, wacikhala watewezi wa Jezu.