Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 NKHANI 103

Mu Cipinda Cakufungidwa

Mu Cipinda Cakufungidwa

POMWE Pedru na Juwau wadacoka mu nthutu momwe mukhadaikhidwa thupi la Jezu mule, Mariya adasala yekha. Iye adayamba kulira. Adakotama, acinyang’anisa mkati mwa nthutuyo, ninga momwe tawonera pa cithunzi-thunzici cakumalizira cire. M’mwemo iye adawona wanjo awiri! Iwo wadamubvunza kuti: ‘Thangwe ranyi unkulira?’

Mariya adati: ‘Iwo wamutenga Mbuya wangu, ndipo ndin’dziwa lini komwe wakamuikha.’ Ndipo Mariya adazungunuka, aciwona munthu. Munthuyo adamubvunza aciti: ‘Mbani omwe unkumunyang’anayo?’

Mariya akhayesa kuti munthuyo akhali nyakusamalira zunde na kuti pinango ndiye akhadatenga thupi la Jezu. Tenepo iye adati: ‘Penu ndimwepo mwamutenga, ndiuzeni komwe mwakamuikhako.’ Tsono munthuyu, akhali Jezu. Iye akhana thupi lomwe Mariyayo akhakwanisa lini kumuzindikira. Tsono pomwe munthuyo adacemera Mariyayo na dzina lace, iye adadziwa kuti akhali Jezu. Iye adathamanga, acikauza anyakupfunza wace kuti: ‘Ndamuwona Mbuya!’

Nsiku ibodzi-bodziyo, patsogolo pace, pomwe anyakupfunza awiri wakhafamba kuyenda ku mudzi wa Emausi, munthu munango adafamba nawo pabodzi. Anyakupfunzawo wakhadasunama kwene-kwene thangwe ra kuphedwa kwa Jezu. Tsono wali kufambapo, munthuyo adawafokotozera bzinthu bzizinji bza m’Bibliya bzomwe bzidacitisa kuti wabve bwino. Pakumalizira, pomwe iwo wadaima kuti wadye, anyakupfunzawo wadazindikira kuti munthuyo akhali Jezu. Jezuyo adanyembereka, ndipo anyakupfunza awiriwo wadabwerera pomwe ku Jeruzalemu kukadziwisa wapostolo bza iye.

Mkati mwa bzimwebzo, Jezu adakawonekerambo kwa Pedru. Winangowo wadakomedwa kwene-kwene pakubva bzimwebzo. Anyakupfunza awiri wale wadafika ku Jeruzalemu, wacigumana wapostolowo. Iwo wadalewa momwe Jezu adawawonekerambo mu mseu. Ndipo pomwe iwo wakhambafokotoza bzimwebzo, un’dziwa n’ciani cidacitika mwakudabwisa?

Nyang’anisa pa cithunzi-thunzipa. Jezu adawonekera mkati mwa cipindaci, napo msuwo ukhadafungidwa. Anyakupfunzawo wadakondwa kwa dzawoneni! Kodi ikhali lini nsiku yakudekeza imweyo? Un’kwanisa kulewa  kuti tsapano Jezu akhadawonekera kale kangasi kwa wateweri wace? Kodi walewenga kaxanu-kense?

Mpostolo Thomasi pakhalibe pomwe Jezu adawawonekera. Tenepo, anyakupfunzawo wadamuuza kuti: ‘Ifepano tamuwona Mbuya!’ Tsono Thomasiyo adalewa kuti angadakhulupira kokha atacita kuwona yekha. Nsiku zisere patsogolo pace, anyakupfunzawo wakhali pabodzi m’cipinda cakufungidwa, ndipo Thomasi akhalipombo. Mwadzidzidzi, Jezu adawonekera m’cipindamo. Tsapano Thomasi adadzakhulupira.