Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 NKHANI 106

Wankucosedwa M’kawoko

Wankucosedwa M’kawoko

ONA anjoyu apa, acimbaphatirira msuwo wakufunguka wa m’kawoko. Wanthu ankuwatsudzululawa ni wapostolo wa Jezu. Mbatidziwe n’ciani cidawapitisa m’kawokomo.

Ikhadandopita nthawe ing’ono-ng’ono kutomera pomwe mzimu wakucena udakhuthuliridwa anyakupfunza wa Jezu. Ndipo ibzi ndibzo bzidacitika: Pedru na Juwau wadayenda ku tempwlo ya ku Jeruzalemu, ku maulo. Kumweko, pa msuwo pakhana munthu wakulemala moyo wace wense. Wanthu wakhambamubweresa kumweko nsiku zense kuti adzakumbire kobiri anyakubwera ku tempwloko. Pomwe Pedru na Juwau wadamuwona munthuyo, iye adakumbira kuti wamupase cinthu. Kodi wapostolowo wangadacitanyi?

Iwo wadaima, wacinyang’anisisa munthu wakusaukayo. Pedru adati: ‘Ndiribe kobiri, tsono ndin’dzakupasa bzomwe ndinabzo. M’dzina la Jezu, muka, ufambe!’ Ndipo adamuphata munthuyo na boko ladidi, ndipo kabodzi-na kabodzi, iye adamogeratu, aciyamba kufamba. Wanthuwo  watawona bzimwebzo, wadadabwa, wacikondwa kwene-kwene na cakudabwisaco.

Pedru adati: ‘Ifepano tacita cakudabwisaci mwa mphanvu ya Mulungu omwe adalamusa Jezu kwa anyakufa.’ Atsogoleri wa bzipembedzo wadafika pomwe iye na Juwau wakhalalewa. Iwo wadakalipa thangwe Pedru na Juwau wakhauza wanthuwo bza kumuka kwa Jezu kwa anyakufa. Tenepo, iwo wadawaphata, wacikawafungira m’kawoko.

Mangwana yace, atsogoleri wa bzipembedzowo wadacita mkonkhano ukulu. Iwo wadacemeresa Pedru, Juwau pabodzi na munthu wadamupoza ule. Atsogoleri wa bzipembedzowo wadawabvunza kuti: ‘Kodi imwepo mwacita cakudabwisaco na mphanvu ya mbani?’

Pedru adawauza kuti wadacita na mphanvu ya Mulungu omwe adalamusa Jezu kwa anyakufa. Wansembewo wakhadziwa lini bzomwe wacite, thangwe iwo wangadalamba lini kuti cakudabwisaco cikhadacitikadi. Tenepo, iwo wadacenjeza wapostolowo kuti walekeretu kumbalewa pomwe bza Jezu, waciwacosa.

Watacoka, wapostolowo wadapitiriza kupalizira bza Jezu na kumbapoza atenda. Mbiri ya bzakudabwisabzo idamwazidwa. Ndipo mathimu ya m’mizinda yakuzungulira Jeruzalemu, yadabweresa atenda wawo kuti wadzapozedwe na wapostolowo. Bzimwebzo bzidacitisa kuti atsogoleri wa bzipembedzo wale wacite nsanje, tenepo, iwo wadaphata wapostolowo, waciwafungira pomwe m’kawoko. Tsono iwo walibe kukhalisa kwene-kwene.

Pakati pa usiku, anjo wa Mulungu adafungula msuwo wa m’kawokomo, ninga momwe ungawonere apa. Anjoyo adati: ‘Ndokoni ku tempwlo, mucikapitiriza kulalewa na wanthu.’ Mangwana yace, pomwe atsogoleri wa bzipembedzo wale wadatumiza wanthu kuti wakatenge wapostolo m’kawokomo, iwo mukhalibe. Patsogolo pace, wanthuwo wadawagumana wankupalizira mu tempwlo, ndipo wadayendesa ku nyumba ya Sinedriyo.

Atsogoleri wa bzipembedzowo wadati: ‘Ifepano takutongani kuti muleke kupfunzisa pomwe bza Jezu. Tsono imwepo mwadzaza Jeruzalemu na mapfunziso yanu.’ Ndipo wapostolowo wadatawira, waciti: ‘Bzin’funika tibvere Mulungu ninga mtongi kuposa wanthu.’ Tenepo iwo wadapitiriza kumbapfunzisa ‘bzipsa bzabwino.’ Kodi si ciratizo cabwino cimweci kuti titewezere?