Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

GAWO 7

Kuyambira Kumuka kwa Jezu Mpaka Kumangidwa kwa Paulo

Kuyambira Kumuka kwa Jezu Mpaka Kumangidwa kwa Paulo

Jezu adalamusidwa pa nsiku yacitatu ya kufa kwace. Nsiku imweyoletu, iye adawonekera kwa wateweri wace kaxanu-kense, m’nthawe zakusiyana-siyana. Jezu adapitiriza kumbawonekera mu nsiku 40. Patsogolo pace, Jezu adakwira kudzulu pomwe anyakupfunza wace winango wakhamunyang’anisa. Nsiku khumi patsogolo pace, Mulungu adakhuthulira mzimu wakucena kwa wateweri wa Jezu womwe wakhadikhirira ku Jeruzalemu.

Patsogolo pace, anyamadulanthaka wa Mulungu wadaikha m’kawoko wapostolo, tsono anjo adadzawacosa. Nyakupfunza Sitefano, adabomedwa na minyala na anyakuzunza wawo mpaka kufa. Tsono tin’dzapfunza momwe Jezu adasankhulira m’bodzi wa anyakuzunzawo kuti akhale mtumiki wakupambulika, acidzakhala mpostolo Paulo. Ndipo, patapita magole matatu na pakati, ya kufa kwa Jezu, Mulungu adatumiza mpostolo Pedru kukapalizira Korneliyo, omwe akhali lini Mjuda, pabodzi na wa m’nyumba mwace.

Magole 13 patsogolo pace, Paulo adacita ulendo bwace bwakuyamba bwa upalizi. Mu ulendo bwace bwaciwiri, Paulo akhali pabodzi na Timotio. Tin’dzapfunza momwe Paulo na wanzace wa ulendobo wadacitikiridwa bzinthu bzizinji mu utumiki wawo kwa Mulungu. Pakumalizira, Paulo adadzaikhidwa m’kawoko ku Roma. Magole mawiri patsogolo pace, iye adadzatsudzulidwa. Tsono adadzamangidwa pomwe, aciphedwa. Nkhani za mu Gawo LACINOMWELI zidatenga magole 32.

 

MU GAWOLI

NKHANI 102

Jezu Ana Moyo

Pomwe anjo adacosa mwala omwe akhadafungira thenje lomwe Jezu akhaidwa, alindiri wa m’thenjemo adadabwa kwene-wene na bzomwe adawona mkatimo.

NKHANI 103

Mu Cipinda Cakufungidwa

Kodi n’thangwe ranyi anyakupfunza wa Jezu alibe kumuzindikira pomwe iye adalamusidwa?

NKHANI 104

Jezu Akubwerera Kudzulu

Jezu ankupereka lamulo lakumalizira kwa anyakupfunza wace anati kuyenda kudzulu.

NKHANI 105

Wankudikhirira Ku Jeruzalemu

Kodi n’thangwe ranyi Jezu adathululira mzimu wakucena anyakupfunza wace?

NKHANI 106

Wankucosedwa M’kawoko

Atsogoleri wa bzipembedzo wa Cijuda adakaikha ateweri wa Jezu mkawoko kuti awaletse kucita basa lakupalizira, tsono ndibzo lini bzomwe Mulungu akhafuna.

NKHANI 107

Sitefano Ankubomedwa

Sitefano ankuphedwa ndipo iye ankucita mpembo.

NKHANI 108

Pa Mseu Wakuyenda Ku Damasko

Ceza comwe pabodzi na mafala yomwe yadabveka kucokera kudzulu bzidacitisa kuti Saulo acinje moyo wace.

NKHANI 109

Pedru Akuzungira Korneliyo

Kodi Mulungu ambawona wanthu wa mtundu munango kukhala wakufunika kuposa winango?

NKHANI 110

Timotio—mthandizi Mupsa Wa Paulo

Timotio ankucoka kwawo ndipo ankuyenda kukapalizira pabodzi na Paulo.

NKHANI 111

Mulumbwana Omwe Adagona

Eutiko adayamba kuwodzira pomwe Paulo akhafotokoza nkhani yace yakuyamba, sikuti yaciwiri. Tsono bzomwe bzidadzacitika patsogolo pace bzikhali bzakudabwisa.

NKHANI 112

Ngalawa Idasweka Pa Ntsuwa

Pomwe bzikhawoneka ninga kuti palibe omwe an’pulumuka, Paulo adauzidwa mafala na Mulungu yomwe yadamupasa cikhulupiro cakuti angadafa lini.

NKHANI 113

Paulo Ku Roma

Kodi Paulo akhakwanisa tani kucita basa lace ninga mpostolo pomwe akhali mkawoko?