Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 NKHANI 86

Amuna Wakutsogoledwa Na Nyenyezi

Amuna Wakutsogoledwa Na Nyenyezi

UKUIWONA nyenyezi inkulatidwa na amunawayi? Nyenyeziyi idawawonekera pomwe iwo wakhacokera ku Jeruzalemu. Amunawa ngwa Kumadokero, ndipo wambapfunza nyenyezi. Iwo wakhakhulupira kuti nyenyeziyo ingadawatsogolera kuna munthu wakufunika.

Watafika ku Jeruzalemu, iwo wadabvunza kuti: ‘Ali kuponi ule omwe anikhala mambo wa Wajuda?’ “Wajuda” ni dzina linango la Wajirayeri. Amunawo wadati: ‘Taiwona nyenyezi yace pomwe tikhali Kumadokero, ndipo tabwera kudzamunamata.’

Atabva bzimwebzo Herode, omwe akhali mambo wa Jeruzalemu, iye adaipidwa. Akhafuna lini kuti mambo munango amupitire mbuto yace. Tenepo, Herode adacemeresa akulu-akulu wa ansembe, aciwabvunza kuti: ‘Kodi mambo wakupiciridwayo anibadwira kuponi?’ Iwo wadati: ‘Bibliya limbati ku Beremu.’

 Tenepo, Herode adacemeresa amunawo, aciti: ‘Ndokoni mukamunyang’ane mwanayo. Mukamuguna, dzandidziwiseni. Ndin’funa kudzamunamatambo.’ Tsono cadidi n’cakuti Herode akhafuna kumugumana mwanayo kuti amuphe!

Ndipo nyenyeziyo idafamba patsogolo pa amunawo mpaka ku Beremu, iciima padzulu pa mbuto yomwe Jezu akhali. Amunawo watapita m’nyumbamo, wadagumana Mariya na mwanayo, Jezu. Iwo wadabweresa mphaso, wacipasa Jezu. Tsono patsogolo pace, Yahova adacenjeza amunawo m’maloto kuti waleke kubwerera kwa Herode. Tenepo, iwo wadabwerera ku dziko lawo na njira inango.

Herode atadziwa kuti amuna wa Kumadokero wale wakhayenda kwawo, iye adakalipa kwene-kwene. Tenepo, adatonga kuti waphedwe wana wacimuna wense wa mu Beremu wakusaya kupitirira magole mawiri yakubadwa. Tsono Yahova adacenjezeratu Zuze m’maloto, ndipo iye adathawira ku Edjipito na banja lace. Patsogolo pace, Zuze atabva kuti Herode adafa, iye adatenga Mariya na Jezu, wacibwerera ku Nazaleti. Kumweko ndiko komwe Jezu adakulira.

Un’kumbuka kuti mbani akhambayetimisa nyenyezi ire? Kumbukira kuti amuna wale, wataiwona nyenyeziyo, iwo wadatoma kuyenda ku Jeruzalemu. Sathani Dyabu akhafuna kupha Mwana wa Mulungu, ndipo iye akhadziwa kuti Herode, Mambo wa Jeruzalemu, angadayezera kumupha. Tenepo, Sathani ndiye akhayetimisa nyenyeziyo.