Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 NKHANI 88

Juwau Ankubatiza Jezu

Juwau Ankubatiza Jezu

ONA nkhangaiwa inkudzambutha mu msolo mwa mwamunayu. Umweyu ni Jezu. Tsapano akhana magole 30 yakubadwa. Ndipo mwamuna anaye pabodziyu ni Juwau. Tapfunza kale pang’ono bza iye. Unkukumbukira pale pomwe Mariya adakazungira m’bale wace Elizabeti, ndipo mwana womwe akhali mkati mwa Elizabetiyo adamoga na cikondweso? Mwana akhali m’mimbayo ni Juwauyu. Tsono kodi Juwau na Jezu wankucitanyi tsapano?

Juwau andomala kumiza Jezu m’madzi ya mu Mkulo wa Joridano. Munthu ambabatizidwa tenepa: Cakutoma, iye ambamizidwa m’madzi, acicosedwa pomwe. Pakuti Juwau akhambacita bzimwebzo kwa wanthu wale, tenepo iye akhacemeredwa Juwau Mbatizi. Tsono thangwe ranyi Juwau adabatiza Jezu?

 Juwau adacita bzimwebzo thangwe Jezuyo adacita kubwera, acimukumbira kuti amubatize. Juwau akhabatiza wanthu wakufuna kulatiza kuti wakhadakungula bzakuipa bzomwe wakhadacita. Tsono kodi Jezu akhadacita cakuipa kuti afunike kukungula? Ne, Jezu alibe, thangwe iye akhali Mwana wa Mulungu wakucokera kudzulu. Tenepo, iye adakumbira kuti Juwau amubatize pa thangwe lakusiyana. Mbatiwone kuti thangwero likhali liponi.

Jezu, akanati kubwera kwa Juwau, iye akhali nyakusema matabwa. Nyakusema matabwa ni munthu omwe ambakonza bzinthu bza matabwa, ninga meza, mipando na mabankho. Zuze, bayace Mariya, akhali nyakusema matabwa, ndipo adapfunzisa Jezu kukhalambo nyakusema matabwa. Tsono Yahova alibe kutumiza Mwana wace pansi pano kuti adzakhale nyakusema matabwa. Iye akhana basa lakupambulika kuti mwanayo alicite, ndipo ikhadakwana nthawe kuti Jezu aliyambe. Tenepo, iye adakumbira kuti Juwau amubatize, kufuna kulatiza kuti akhadabwera kudzacita kufuna kwa Babace. Kodi Mulungu adakomedwa nabzo?

Inde, thangwe pomwe Jezu adabula m’madzimo, fala lakucokera kudzulu lidati: ‘Umweyo ni Mwanangu, omwe ndakomedwa naye.’ Ndipo bzidawoneka ningati kudzuluku kudafunguka, ndipo nkhangaiwayi idadzambuthira Jezu. Tsono ni nkhangaiwa lini yacadidi. Inkundowoneka ningati ndiyodi. Ni mzimu wakucena wa Mulungu.

Tsapano Jezu akhana bzizinji kuti abzikumbukire. Tenepo iye adayenda kukakhala yekha-yekha nsiku 40 ku dambo. Kumweko, Sathani adamubwerera. Sathaniyo adayeza kupumpsa Jezu katatu-kense kuti aphonye bzakutonga bza Mulungu. Tsono Jezu alibe kucita.

Patsogolo pace, Jezu adabwerera, acigumana munthu omwe adadzakhala m’bodzi wa anyakupfunza wace. Madzina ya winango yakhali Andereya, Pedru (wakudziwikambo na Simau), Firipi na Nataniyeri (wakudziwikambo na Bartolomeu). Jezu na anyakupfunza wacewo wadayenda ku gawo la Galileya. Ku Galileyako iwo wadaima ku Kana, mzinda wakubadwira wa Nataniyeri. Kumweko Jezu adayenda ku madyo ya malowozi, acikacita cakudabwisa cace cakutoma. Un’dziwa cikhali ciani? Iye adasandusa madzi kukhala vinyu.