Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 NKHANI 94

Iye Ambafuna Wana

Iye Ambafuna Wana

ONA Jezu apa, adakolombexa ka mwanaka. Ungawone wekha kuti Jezu ambasamaliradi wana. Amuna wankunyang’anisawa ni wapostolo wace. Kodi Jezuyu ankuwauzanyi iwo? Mbatidziwe.

Jezu na wapostolo wacewa, wakhadacokera pa ulendo butali. Mu njiramo, wapostolowo wakhapopotezana. Tenepo watafika, Jezu adawabvunza kuti: ‘Kodi mukhapopotezana ciani mu njiramu?’ Jezu akhabzidziwa kale bzomwe wakhapopotezanabzo. Tsono adabvunza kuti awone penu wapostolowo wangadamuuza.

Iwo walibe kutawira, thangwe mu njiramo, iwo wakhadapopotezana pa nkhani yakuti mbani mkulu. Wapostolo winango wakhafuna kukhala wakufunika kwene-kwene kuposa wanzawo. Kodi Jezu angadawauza tani kuti si bwino kufuna kukhala mkulu?

Iye adacemera kamwana, acikaimisa patsogolo pa wense, aciti kwa iwo: ‘Ndin’funa mudziwe kuti mukasaya kucinja, mucikhala ninga ka mwanaka, imwepo cipo mucidzapita mu umambo bwa Mulungu. Munthu mkulu mu umambo bwa Mulungu, ngule omwe an’khala ninga ka mwanaka.’ Un’dziwa thangwe ranyi Jezu adalewa bzimwebzo?

Wana an’gono wambafuna lini kukhala mkulu ayai kukhala wakufunika kwene-kwene kuposa wanzawo. Tenepo, wapostolowo wakhafunika kupfunza kukhala ninga wana, wacileka kumbafuna kukhala mkulu ayai wakufunika.

Ziripombo nthawe zinango zomwe Jezu adalatiza kuti akhasamala wana. Minyezi ming’ono-ng’ono patsogolo pace, wanthu winango wadamubweresera wana wawo. Wapostolowo wadayeza kuwaphingiza. Tsono Jezu adati kwa wapostolo wacewo: ‘Walekeni wana wabwere kuna ine, ndipo lekani kuwaletsa, thangwe umambo bwa Mulungu ngwa wanthu ninga iwo.’ Ndipo Jezu adawaphata wanawo m’manja, aciwasimba. Mpsabwino lini kudziwa kuti Jezu akhafuna wana?