Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 NKHANI 90

Na Mkazi Pa Mcera

Na Mkazi Pa Mcera

JEZU adaima kuti apume pa mcera ku Samariya. Anyakupfunza wace, wakhadayenda mu mzinda kukagula bzakudya. Mkazi ankulalewa nayeyu akhadabwera kudzatunga madzi. Iye adati kwa mkaziyo: ‘Ndipasembo madzi.’

Bzimwebzo bzidadabwisa kwene-kwene mkaziyo. Un’dziwa thangwe ranyi? Thangwe Jezu ni Mjuda, ndipo mkaziyu ni Msamariya. Wajuda wakhawafuna lini Wasamariya. Ndipo wakhasewezana lini! Tsono Jezu akhafuna wanthu wa mtundu uli-wense. Tenepo, iye adati: ‘Ungadadziwa mbani ankukukumbira madziyu, iwepo ungadamukumbira ndipo iye angadakupasa madzi yakupasa moyo.’

Mkaziyo adati: ‘Mbuya, mcerayu udazika, ndipo mulibe ne na comboco. Muniyatenga kuponi madzi yakupasa moyoyo?’

Jezu adamufokotozera kuti: ‘Ukamwa madzi ya mu mcerayu, un’dzakhala pomwe na nyota. Tsono madzi yomwe ndin’dzakupasa, yangapase munthu moyo wakusaya kumala.’

Mkaziyo adati: ‘Mbuya, ndipaseni madziyo! Tenepo ndin’dzabva lini pomwe nyota. Ndipo ndin’dzabwera lini pomwe pano kudzatunga madzi.’

Mkaziyo akhayesa kuti Jezu akhalewa bza madzi yacadidi. Tsono iye akhalewa bza cadidi cakulewa bza Mulungu na umambo bwace. Cadidico ciri ningati madzi yakupasa moyo. Cingapase munthu moyo wakusaya kumala.

Jezu adati kwa mkaziyo: ‘Ndoko ukacemere bayako, ucibwera naye.’

Iye adati: ‘Ndiribe mwamuna ine.’

Jezu adati: ‘Watawira bwino.’ Iwepo ukhana amuna axanu, ndipo mwamuna unkukhala nayeyo, ngwako lini.’

Mkaziyo adadabwa pakuti bzensebzo bzikhali bzacadidi. Kodi adadziwa tani Jezu bzensenebzo? Inde, thangwe Jezu ni Omwe Akhadapiciridwa kudzatumizidwa na Mulungu, ndipo Mulunguyo adamudziwisa bzensenebzo. Pa nthaweyi, anyakupfunza wa Jezu wakhafika, ndipo wakhadabwa kumuwona acimbaceza na mkazi Msamariyayo.

 Tingapfunze ciani na bzensenebzi? Bzikulatiza kuti Jezu ngwabwino kwa wanthu wa mitundu yense. Ndipo bzin’funika tikhalembo tenepoyo. Tileke kukumbuka kuti wanthu winango ngwakuipa kokha thangwe ngwa mtundu munango. Jezu an’funa wanthu wense adziwe cadidi cakutsogolera ku moyo wakusaya kumala. Ndipo ifepano tifunembo kuthandiza wanthu kupfunza cadidico.