Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 NKHANI 97

Jezu Akubwera Ninga Mambo

Jezu Akubwera Ninga Mambo

M’NTHAWE ing’ono-ng’ono Jezu atamala kupoza azimola awiri wale, iye adayenda m’kamudzi kanango pafupi na Jeruzalemu. Adauza anyakupfunza wace awiri kuti: ‘Ndokoni m’mudzimo, ndipo mun’kagumana mwana wa bulu. Kan’tsudzuleni, mucimubweresa kuno.’

Atabweresedwa buluyo, Jezu adamupakira. Ndipo iye adayamba kuyenda ku Jeruzalemu, pakhali ka ntuntha kang’ono-ng’ono. Atafika pafupi na mzindayo, thimu likulu la wanthu lidabwera kudzamutambira. Wazinji wadakhundula nguwo zawo, wacizitandika pa mseupo. Winango wakhatcola mithambi ya miti, wacimbaitandikambo pa mseupo, nakumbakuwa kuti: ‘Mulungu asimbe mambo omwe ankubwera m’dzina la Yahova!’

Kale-kale, mambo mupsa akhapita mu Jeruzalemu adapakira mwana wa bulu kuti abziwonese kwa wanthu. Ndibzo bzomwe Jezu akhacitambo tsapano. Ndipo wanthuwo wakhalatiza kuti wakhamufuna Jezuyo ninga mambo wawo. Tsono si wense  wakhamufuna. Tingawone bzomwe bzidacitika pomwe Jezu adayenda ku tempwlo.

Ku tempwloko, Jezu adapoza wanthu womwe wakhali azimola na anyakupunduka. Pomwe wana wadawona bzimwebzo, wadatumbiza Jezu. Tsono bzimwebzo bzidakalipisa wansembe, ndipo wadamubvunza Jezu kuti: ‘Kodi unkubva bzomwe wankulewa wanawa?’

Jezu adati: ‘Inde, ndikubva. Kodi mukanati kulewenga m’Bibliya pomwe padanembedwa kuti: “Mafala yacitumbizo yan’dzacoka m’kamwa mwa wana wang’ono?”’ Tenepo, wanawo wadapitiriza kutumbiza mambo wa Mulunguyo.

Bzin’funika tikhalembo ninga wana wale, nandi n’tenepo lini? Wanthu winango wangayezere kutiletsa kumbalewa bza umambo bwa Mulungu. Tsono ife tin’dzapitiriza basi kuuza winango bzinthu bzabwino bzomwe Jezu an’dzacitira wanthu.

Pomwe Jezu akhali pansi pano, ikhanati kufika nthawe kuti iye ayambe kutonga ninga mambo. Kodi nthaweyo ingadadzafika lini? Anyakupfunza wa Jezu wadafuna kudziwa bzimwebzo. Tinilewenga bzimwebzo kutsogoloku.