Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 NKHANI 95

Momwe Jezu Akhapfunzisira

Momwe Jezu Akhapfunzisira

NSIKU inango, Jezu adauza mwamuna m’bodzi kuti ambafune mwanzace. Mwamunayo adabvunza Jezu kuti: ‘Mbani mwanzanguyo?’ Jezu adadziwa bzomwe munthuyo akhakumbuka. Munthuyo akhayesa kuti wanthu wa mtundu wace na wa cipembedzo cace, ndiwo wokha wanzace.’ Tenepo mbatibve bzomwe Jezu adamuuza.

Nthawe zinango Jezu akhambapfunzisa mwa kufokotoza ka nkhani. Ndibzo iye adacita pamwepo. Iye adafokotoza ka nkhani kakulewa bza Mjuda na Msamariya. Tapfunza kale kuti Wajuda wazinji wakhafuna lini Wasamariya. Nkhani ya Jezuyo ikhati:

Nsiku inango, Mjuda adapolika phiri kuyenda ku Jeriko. Tsono akapondo wadamuphata. Wadamutengera kobiri zace, wacimukunkhuntha mpaka kusala pang’ono kufa.

Patsogolo pace, Mjuda omwe akhali wansembe adapita na pa mseupo, acimuwona munthu wakumenyedwayo. Un’kumbuka kuti iye adacitanyi? Adandopambuka, acipitiriza ulendo bwace. Ndipo munango nyakumbanamata kwene-kwene adapitambo na pamwepo. Akhali Mlevita. Kodi adaima? Ne, alibe nakundoimako, acimuthandiza munthuyo. Ungamuwone wansembeyo na Mlevitayo apo, wacimbayenda.

Tsono, ona mbani omwe ali pamwepa na nyakumenyedwayu. Ni Msamariya. Ndipo iye ankuthandiza Mjudayu. Iye ankuikha mankhwala pa bzironda bzace. Patsogolo pace, iye adamutenga Mjudayo mpaka komwe kukhana mbuto yakupumira, kuti akhale bwino.

Atamala kufokotoza nkhaniyo, Jezu adabvunza munthu adapereka mbvunzo ule kuti: ‘Pa atatuwo, mbani un’kumbuka kuti  adasamala munthu wakumenyedwa ule ninga mwanzace? Wansembe, Mlevita ayai Msamariya ule?’

Mwamunayo adati: ‘Ni Msamariya ule. Iye adacitira ubwino munthu wakumenyedwayo.’

Jezu adati: ‘Walewa bwino. Tenepo, ndoko ukasamalembo wanzako ninga momwe iye adacitiramo.’

Kodi unkudekedwa lini na momwe Jezu akhapfunzisira? Tingapfunze bzinthu bzizinji bzakufunika kwene-kwene tikambatetekera bzomwe Jezu ambalewa m’Bibliya, n’tenepo lini?