Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 NKHANI 91

Jezu Ankupfunzisa Pa Phiri

Jezu Ankupfunzisa Pa Phiri

ONA Jezu adakhala apa. Iye ankupfunzisa wanthu wensewa pa phiri la Galileya. Womwe wadakhala pafupi nayewa, mba anyakupfunza wace. Iye wasankhula anyakupfunza 12 kuti wakhale wapostolo. Wapostolowo mba anyakupfunza wakupambulika wa Jezu. Uniyadziwa madzina yawo?

Pakhana Simau Pedru na m’bale wace Andereya. Ndipo pakhana Tiyago na Juwau, womwe wakhali ubale bwawombo. Mpostolo munango akhacemeredwambo Tiyago, ndipo munango pomwe akhacemeredwambo Simau. Munango akhali Juda Sikaliyoti, ndipo Juda munango pomwe akhadziwika na Tadeu. Ndipo pakhana Firipi na Nataniyeri (wakudziwikambo na Bartolomeu), na Mateu na Thomasi.

Atabwerera kucokera ku Samariya kule, Jezu adayamba kupalizira aciti: ‘Umambo bwa kudzulu buli pafupi.’ Un’dziwa kuti umambo  n’ciani? Ni boma lacadidi la Mulungu. Jezu ndiye mambo wace. Iye an’dzatonga kucokera kudzulu, acibweresa mtendere pansi pano. Umambo bwa Mulungubo bun’dzasandusa pansi pense pano kukhala paraizo.

Jezu pamwepa ankupfunzisa wanthuwa bza umambobo. Iye ankufokotoza kuti: ‘Mumbapembe mwa njira iyi: ‘Baba wathu muli kudzulu, dzina lanu lilemekezedwe. Umambo bwanu bubwere. Kufuna kwanu kucitike pansi pano, ninga kudzuluko.’ Bzimwebzi bzimbadziwidwa na wanthu ninga ‘Mpembo wa Mbuya.’ Winango wambati ‘Mpembo wa Baba Wathu.’ Un’kwanisa kuulewa mpembo wenseyu na mu msolo?

Jezu akupfunzisambo wanthuwo momwe wangasamalire wanzawo. Iye ankuti: ‘Citiranni wanzanu bzomwe mun’funa kuti iwo wakucitireni.’ Kodi umbakomedwa lini wanthu wakakusamala mwa njira yabwino? Tenepo, Jezu ankulewa kuti bzin’funika timbasamalembo wanzathu mwa njira yabwino. Kodi bzin’dzakhala lini bwino m’paraizo pansi pano, pomwe wense wan’dzacita bzimwebzo?