Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 NKHANI 89

Jezu Ankucenesa Tempwlo

Jezu Ankucenesa Tempwlo

JEZU ankuwoneka wakukalipa pamwepa, na? Un’dziwa thangwe ranyi iye adakalipa? Thangwe wanthuwa, womwe wali mu tempwlo ya  Mulungu ku Jeruzalemuku, mbanthu wa umbombo kwene-kwene. Iwo wakhacita kobiri na wanthu womwe wakhabwera kudzanamata Mulungu.

Unkuziwona ng’ombe zensenezi, mabiraya na nkhangaiwazi? Wanthuwa wankugulisa bzifuwobzi mu tempwlomoletu. Un’dziwa thangwe ranyi? Thangwe Wajirayeri wakhabzifuna bzifuwobzo na mbalame kuti wapereke nsembe kwa Mulungu.

Cakutonga ca Mulungu cikhalewa kuti Mjirayeri akaphonya, iye akhafunika kupereka nsembe kwa Mulungu. Ndipo zikhalipombo nthawe zinango, pomwe Wajirayeri wakhafunika kumbapereka nsembe. Tsono n’kuponi komwe Mjirayeri angadazigumana mbalame na bzifuwo kuti abzipereke ninga nsembe kwa Mulungu?

Winango wakhana mbalame na bzifuwo bzawo. Tenepo iwo wangadabzipereka. Tsono Wajirayeri wazinji wakhalibe bzifuwo ne mbalamezo. Ndipo winango wakhakhala kutali na Jeruzalemu, ndipo wangadabweresa lini bzifuwobzo ku tempwlo. Tenepo, wanthu wakhabwera kumweko, wacimbagulisa bzifuwobzo ayai mbalame kwa womwe wakhalibewo. Tsono wanthuwa wakhatcadja kobiri zizinjisa. Wakhakhuluka mbumbayo. Ndipo kusiya bzimwebzo, iwo wakhafunika lini kucita kugulisira mu tempwlomo.

Bzimwebzo bzidakalipisa Jezu. Tenepo, iye adabzigwesa pansi bzitawo bza kobiri za wanthuwo. Ndipo adakonza mtcamu wa bzingwe, acicosa bzifuwo bzire mu tempwlomo. Iye adalamula kwa anyakugulisa nkhangaiwa kuti: ‘Cosani pamwepa bzimwebzi! Nyumba ya Babangu lekani kuisandusa nyumba ya malonda.’

Wateweri winango wa Jezu wakhanaye pabodzi mu tempwlomo ku Jeruzalemu. Iwo wakhadabwa na bzomwe akhawona Jezu ankucita. Ndipo iwo wadakumbukira mbuto ya m’Bibliya yakulewa bza Mwana wa Mulungu kuti: ‘Lufoyi na nyumba ya Mulungu lin’dzatentha mkati mwa iye ninga moto.’

Jezu akali ku Jeruzalemuko kuti awonekere pa Paskwa, iye adacita bzakudabwisa. Patsogolo pace, Jezu adacoka ku Judeya, aciyamba ulendo bwa ku Galileya. Tsono pakuyenda kumweko, iye adapita na ku gawo la Samariya. Mbatiwone bzomwe bzidacitika kumweko.