Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 NKHANI 89

Pa Phiri La Mioliva

Pa Phiri La Mioliva

UYU ni Jezu ali pa Phiri la Mioliva. Amuna anaiwa, ni wapostolo wace. Pana Andereya na Pedru, omwe wakhali ubale bwawo, pabodzi na Tiyago na Juwau, omwe wakhali ubale bwawombo. Comwe cinkuwoneka na kutalici, ni tempwlo ya Mulungu, ku Jeruzalemu.

Pakhadapita nsiku ziwiri kutomera pomwe Jezu adapita mu Jeruzalemu adapakira mwana wa bulu. Ikhali nsiku ya Cipiri. Jezu akhali mu tempwlomo, ku macibese-bese. M’mwemo, wansembe wadayeza kumuphata kuti wamuphe. Tsono wadagopa kucita bzimwebzo thangwe wanthu wakhamufuna Jezu.

Jezu adati kwa atsogoleri wa bzipembedzowo: ‘Ndimwe bzinyoka, na bziwana bza nyoka!’ Ndipo Jezu adalewa kuti Mulungu angadadzawapasa nyathwa thangwe ra bzakuipa bzawo bzense bzomwe wakhadacitabzo. Patsogolo pace, Jezu adabwera pa Phiri la Miolivapa, ndipo wapostolo wace anaiwa, wadayamba kumbamucita mibvunzo. Un’dziwa wadamubvunza ciani?

Wapostolowo wadabvunza bzinthu bzakutsogolo. Iwo wakhadziwa kuti Jezu angadadzamalisa uipi bwense pansi pano. Tsono wakhafuna kudziwa kuti bzimwebzo bzingadadzacitika lini. Kodi Jezu angadabwera pomwe kuti adzatonge ninga Mambo mu nthawe iponi?

Jezu akhadziwa kuti pakudzabwera pomwe, wateweri wace wangadadzakwanisa lini kumuwona na pansi pano thangwe iye angadakhala ali kudzulu. Tenepo Jezu adauza wapostolowo bzinthu bzinango bzomwe bzingadadzacitika pansi pano, pomwe iye an’dzakhala ankutonga ninga Mambo kudzuluku. Kodi bzinthubzo n’ciani?

Jezu adalewa kuti kun’dzawoneka nkhondo zikulu-zikulu, wanthu wazinji wan’dzaduwala, wacibonera na njala, ciwembo cin’dzanyanya, ndipo kun’dzakhalambo na bziteke-teke bzikulu. Jezu adalewambo kuti bzipsa bzabwino bza umambo bwa Mulungu bzin’dzapalizidwa pa dziko lense la pansi. Kodi umbabziwona bzinthubzi bzinkucitika nthawe zathu zino? Inde! Tenepo tingatsimikize kuti Jezu ankutonga tsapano kudzuluku. Tsapanopapa iye animalisa uipi bwense pansi pano.