Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 NKHANI 85

Jezu Ankubadwa M’thanga

Jezu Ankubadwa M’thanga

UN’DZIWA mbani tceceyu? Inde, ni Jezu. Andomala kubadwa mu m’thangamu. Thanga ni mbuto yakusungira bzifuwo. Mariya ankugonesa Jezu mu combo cakudyera bzifuwo, ninga mabulu na bzinango. Tsono thangwe ranyi Mariya na Zuze wali m’mwemu na bzifuwobzi? Imweyi ni mbuto lini yakubalira wana, nandi?

Inde, ndiyo lini. Tsono thangwe la iwo kukhala m’mwemu, ndiri: Sezare Augusto, mtongi wa ku Roma, adatonga kuti wense wabwerere m’mizinda mwawo yakubadwira kuti wakanembese madzina yawo m’bukhu. Zuze  akhadabadwira ku Beremu. Tsono pomwe iye na Mariya wadafika kumweko, kukhalibe cipinda kuti wakhale. Tenepo, iwo wadayenda kukakhala pabodzi na bzifuwobzi. Ndipo mu nsiku ibodzi-bodziyo, Mariya adabereka Jezu! Tsono, ninga momwe unkuwoneramu, iye ali bwino-bwino.

Unkuwawona abusa womwe wankubwera kudzamuwonawa? Iwo wakhali kubusa usikubo, wacimbasamalira mabira yawo, ndipo ceza cidagaka pakhana iwopo. Akhali anjo m’bodzi! Abusawo wakhana mantha kwene-kwene. Tsono anjoyo adati: ‘Lekani kugopa. Ndina bzipsa bzabwino kuna imwe. Lero, wabadwa Kristu Mbuya, ku Beremu. Iye an’dzapulumusa wanthu! Mun’kamugumana adafunikizidwa pa nguwo, adagona m’combo cakudyera bzifuwo.’ Nthawe ibodzi-bodziyo, wanjo wazinji wadabwera, wacimbatumbiza Mulungu. Tenepo, nthawe ibodzi-bodziyo abusawo wadafulumiza kuyenda kukamunyang’ana Jezu, wacimugumana.

Un’dziwa thangwe ranyi Jezu ni munthu wakupambulika kwene-kwene? Un’dziwa kuti iye mbani maka-maka? Kumbukira kuti mu nkhani yakutoma ya bukhuli, ifepano talewa bza Mwana wakutoma wa Mulungu. Mwanayo adaphata basa pabodzi na Yahova pakulenga kudzulu na pansi pano, na bzinthu bzinango. Tenepo, umweyo ndiye Jezu!

Yahova adatenga moyo wa Mwana wace kucokera kudzulu, aciuikha m’mimba mwa Mariya. Nthawe ibodzi-bodziyo, mwanayo adayamba kukula mkati mwacemo, ninga momwe wambakulira wana winango m’mimba mwa azimamawo. Tsono tcecelo likhali Mwana wa Mulungu. Pakumalizira, Jezu adadzabadwa ku Beremu, m’thangamu. Unkuwona tsapano thangwe ranyi wanjo wale wadakondwa kwene-kwene kudziwisa wanthu bza kubadwa kwa Jezu?