Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 NKHANI 99

Mu Cipinda Ca Padzulu

Mu Cipinda Ca Padzulu

IKHALI nsiku Yacinai, zitapita nsiku ziwiri. Jezu na wapostolo wace 12 wali mu cipinda cikulu ca padzulu kuti wadye cakudya ca Paskwa. Munthu ankucokayu, ni Juda Sikaliyoti. Iye ankuyenda kukauza wansembe momwe wangamuphatire Jezu.

Dzulo lace, Judayo akhadayenda kuna iwo, acikabvunza kuti: ‘Mun’dzandipasanyi ndikakuthandizani kuphata Jezu?’ Iwo wadati: ‘Kobiri makumatatu za siliva.’ Tenepo, Juda ankuyenda kukagumana na wanthuwo kuti akawatsogolere kuna Jezu. Kodi bzikhali lini bzakuipa bzimwebzo?

Cilariro ca Paskwa cire cidamala. Tsono Jezu adayambisa cilariro cinango cakupambulika. Iye adapasa wapostolowo mkate yakusaya cakufufumisa, aciti: ‘Dyani, thangwe unkuimira thupi langu lomwe liniperekedwa thangwe ra imwepo.’ Ndipo adawapasambo kopo ya vinyu,  aciti: ‘Mwani, thangwe unkuimira mulopa wangu, omwe un’dzatairidwa imwepo.’ Bibliya limbacemera bzimwebzo kuti ‘Cilariro ca Mbuya.’

Wajirayeri wakhadya Paskwa pakumbukira nthawe yomwe anjo wa Yahova ‘adafamba padzulu pa’ nyumba zawo ku Edjipito. Tsono m’nyumba za Waedjipito iye adapha wana wakutoma kubadwa. Tsapano Jezu akhafuna kuti wateweri wace wambamukumbukire pabodzi na momwe iye adaperekera moyo wace.’ Ndipopa iye ankuwauza kuti wambakumbukire cilariro cakupambulikaco gole liri-lense.

Watamala kudya pa Cilariro ca Mbuya, Jezu adauza wapostolo wace kuti wakhwimike, wacilimbisa cikhulupiro cawo. Pakumalizira, iwo wadaimbira nyimbo Mulungu, wacicoka. Kukhadadoka tsapano, ndipo pinango kukhali pakati pa usiku. Mbatidziwe komwe iwo wadayenda.