Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 NKHANI 100

Jezu Ku Zunde

Jezu Ku Zunde

WATAMALA kucoka m’cipinda ca padzulu cire, Jezu na wapostolo wace wadayenda ku zunde la Djetsemani. Wakhambayenda kale kumweko kazinji-kense. Jezu adawauza kuti walindire, wacimbapemba. Ndipo iye adayenda patsogolo pang’ono, adatsulimisa msolo wace acipemba.

Patsogolo pace, Jezu adabwerera kukhana wapostolo kule. Kodi un’kumbuka kuti iwo wakhacitanyi? Wakhagona! Jezu adawauza katatu-kense kuti wambalindire, tsono nthawe zense pomwe iye akhabwererapo, akhawagumana wankugona. Atabwerera pakumalizira, Jezu adati: ‘Mungayeze tani kugona pa nthawe ninga ino? Yafika nthawe kuti ndiperekedwe m’manja mwa anyamadulanthaka wangu.’

Pa nthawe imweyoletu, cikhabveka ciwowo ca thimu likulu la wanthu. Nyang’anisa! Wanthuwo wankubwera na mphanga na bzibonga! Ndipo wadanyamula mibvuniko kuti wakhale na ceza usikubo. Pomwe iwo wakhafendera pafupi, m’bodzi adacoka pakati pa thimulo, aciyendereratu pakhana Jezupo, acimumpsompsona, ninga momwe unkuwoneramu. Munthuyo ni Juda Sikaliyoti! Thangwe ranyi iye adampsompsona Jezu?

Jezu adabvunza kuti: ‘Nandi Juda, unkundipereka mwakundimpsompsona?’ Inde, kumpsompsonako kukhali cizindikiro, cakulatiza wanthu wakhana Judawo kuti Jezu munthu wakhafunayo akhali umweyo. Tenepo, anyamadulanthaka wa Jezu wadafendera kuti wamuphate. Tsono Pedru akhafuna lini kulekerera kuti Jezu aphatidwe mwakusaya nkhondo. Iye adacosa mphanga yomwe akhadabweresa, acitema nayo munthu omwe akhali pafupi naye. Mphangayo idaphonya msolo wa munthuyo, icikamugwata khutu ladidi. Tsono Jezu adakhuya khutu la munthuyo, licilimba.

Jezu adati kwa Pedru: ‘Bwezera mphanga yako m’cidunda mwace. Un’kumbuka kuti ndingakumbire lini Babangu bzulu na bzulu bza wanjo kuti wadzandipulumuse?’ Inde, iye angadakumbira! Tsono Jezu alibe kufuna kukumbira Mulungu kuti amutumizire wanjowo, thangwe akhadziwa kuti ikhadafika nthawe yakuti anyamadulanthaka wace wamuphate. Tenepo, iye adalekerera kuti wamutenge. Mbatiwone tsapano bzomwe bzidacitikira Jezu.