Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 NKHANI 96

Jezu Ankupoza Atenda

Jezu Ankupoza Atenda

POMWE Jezu akhambacita ulendo, iye akhapoza atenda. Bzakudabwisabzo bzidadziwidwa m’midzi na m’mizinda yense. Tenepo wanthu wakhambabweresa anyakulemala, azimola, wankhuthu na atenda winangombo. Ndipo Jezu akhawapoza wensenewo.

Yakhadapita tsapano magole matatu kutomera pomwe Juwau akhadabatiza Jezu. Ndipo Jezu adauza wapostolo wace kuti mu nthawe yakucepa, iye angadayenda ku Jeruzalemu, komwe angadakaphedwa, acidzamuka kwa anyakufa. Mkati mwa nthaweyo, Jezu akhapoza basi atenda.

Nsiku inango iye akhapfunzisa pa Sabudu. Sabudu ikhali nsiku yakupuma ya Wajuda. Mkazi ukumuwonayu, akhaduwala kwene-kwene. Akhadagonyoka msana magole 18, ndipo akhathamuka lini. Tenepo Jezu adaikha manja yace pa iye, ndipo iye adayamba kuthamuka. Iye adapozedwa!

Bzimwebzo bzidakalipisa atsogoleri wa bzipembedzo. M’bodzi adakuwira mbumbayo kuti: ‘Ziripo nsiku zitanthatu zakuphata basa. Zimwezo ndizo nsiku zakubwera kudzapolesedwa, sikuti pa Sabudu!’

Tsono Jezu adatawira kuti: ‘Wanthu wakuipawe. Ali-wense wa imwepo angatsudzule bulu wace, acikamumwesa madzi pa Sabudu. Apa mkazi wakubonerayu, omwe waduwala magole 18, angalekembo kupozedwa pa Sabudu?’ Kutawira kwa Jezu kudanyazisa wanthu wakuipayo.

Patsogolo pace, Jezu na wapostolo wace wadacita ulendo kuyenda ku Jeruzalemu. Pomwe wakhali kunja kwa mzinda wa Jeriko, azimola awiri, wadabva kuti Jezu akhapita na pamwepo. Tenepo, iwo wadakuwa kuti: ‘Jezu, tithandize!’

Jezu adawacemera azimolawo, aciwabvunza kuti: ‘Mun’funa ndikucitireni ciani?’ Iwo wadati: ‘Mbuya, tifunguleni maso yathuya.’ Jezu adakhuya maso yawoyo, waciwoneratu! Un’dziwa thangwe ranyi Jezu akhambacita bzakudabwisa bzensebzo? Thangwe iye akhafuna wanthu, ndipo akhafunambo kuti wamukhulupire. Tenepo, tingatsimikize kuti pakudzatonga iye ninga Mambo, palibe omwe an’dzaduwala pomwe.