Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 NKHANI 93

Jezu Ankudyesa Wanthu Wazinjisa

Jezu Ankudyesa Wanthu Wazinjisa

CACITIKA cinthu cakuipa kwene-kwene. Juwau Mbatizi waphedwa. Iye akhafunidwa lini na Herodiya, mkazi wa mambo. Ndipo iye adakwanisa kuti mambo agwatise msolo wa Juwau.

Pomwe Jezu adabva bzimwebzo, adasunama kwene-kwene. Iye adayenda kukakhala pa yekha ku mbuto inango. Tsono wanthu wadamutewera. Jezu atawona wanthuwo, adawabvera nsisi. Tenepo, adawauza bza umambo bwa Mulungu, acipoza atenda.

Ku maulo kwace, anyakupfunza wadabwera kuna iye, waciti: ‘Kwadoka kale, ndipo mbuto ino nja pa yokha. Alekeni wanthuwa wayende kuti wakagule cakudya m’midzi ya pafupipa.’

Jezu adawatawira kuti: ‘Iwo wan’funika lini kuyenda. Wapaseni imwepo cakudyaco.’ Jezu adazungunukira Firipi, acimubvunza kuti: ‘N’kuponi tingakagule cakudya cakukwanira wanthu wensenewa?’

Firipi adatawira, aciti: ‘Bzingafune kobiri zizinji kuti tigulire cakudya kuti ali-wense adye pang’ono pokha.’ Ndipo Andereya adati: ‘Mulumbwana wakutinyamulira cakudyayu, ana mitanda mixanu ya mikate na nsomba ziwiri. Tsono bzin’kwana lini wanthu wensenewa napang’onopo.’

Jezu adati: ‘Auzeni wanthuwo wambinge pa mauswapo.’ Patsogolo pace, adapembera cakudyaco kwa Mulungu, aciyamba kucibedula-bedula. Ndipo anyakupfunzawo wadapasa wanthuwo mikateyo na nsombazo. Wakhalipo amuna 5.000 na bzulu bzizinji bza akazi na wana. Wense wadadya, wacikhuta. Ndipo pomwe anyakupfunzawo wadakonkha cakudya cakusalaco, wadadzaza bzitundu 12!

Ndipo Jezu adauza anyakupfunza wace kuti wapakire ngalawa, waciyambuka Nyanza ya Galileya. Usikubo, cidayamba conzi, ndipo mabimbi yakhayendesa penda-penda ngalawayo. Anyakupfunzawo wakhana mantha kwene-kwene. Ndipo, pakati pa usiku, iwo wadawona munthu ankubwera kuna iwo, acimbafamba padzulu pa madzi. Iwo wadakuwa thangwe wakhadziwa lini n’ciani wakhawonaco.

 Jezu adati: ‘Lekani kugopa. Ndine!’ Iwo wakhakhulupira lini basi. Tenepo Pedru adati: ‘Mbuya, penu ndimwepodi, ndiuzeni ndibwere pana imwepopo, ndicifamba padzulu pa madzipa.’ Jezu adati: ‘Bwera!’ Ndipo Pedru adabuluka, acifamba padzulu pa madzipo! Tsono iye adabva mantha, acimbayamba kumira, koma Jezu adamupulumusa.

Patsogolo pace, Jezu adadzadyesa pomwe wanthu wazinjisa. Nthawe imweyo, iye adawadyesa na mitanda minomwe ya mikate na nsomba zing’ono-ng’ono. Ndipo bzidakwanira wensewo. Kodi mpsabwino lini momwe Jezu akhasamalira wanthuwo? Akadzatonga ninga mambo wa Mulungu, ifepano cipo ticidzakhala na thupo na cinthu!