Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 NKHANI 84

Anjo Ankuzungira Mariya

Anjo Ankuzungira Mariya

MKAZI wakudekayu ni Mariya. Iye ni Mjirayeri, omwe akhakhala mu mzinda wa Nazaleti. Mulungu akhadziwa kuti iye akhali munthu wabwino. Ndipopa adatumiza anjo wace Gabriyeli kudzalalewa naye. Un’dziwa n’ciani comwe Gabriyeli adauza Mariya? Mbatiwone.

Gabriyeli adati kwa iye: ‘Mtendere ukhale nawe, iwe wakusimbidwa pakulu. Yahova anawe.’ Mariya akhanati kuwonana kale na anjoyo. Iye adakhala na thupo, thangwe akhadziwa lini thandauzo la bzimwebzo. Tsono nthawe ibodzi-bodziyo Gabriyeliyo adamuderekhesa mantha yaceyo.

Iye adati: ‘Leka kugopa, Mariya. Yahova akomedwa nawe kwene-kwene. Ndipo iye an’funa kucita nawe cinthu cabwino. Mwakusaya kucedwa, iwepo un’dzakhala na mwana. Ndipo udzamucemere dzina lakuti Jezu.’

Gabriyeliyo adafokotoza pomwe kuti: ‘Mwanayo an’dzakhala mkulu, acidzacemeredwa Mwana wa Mulungu Mkululetu. Yahova an’dzamucitisa kukhala mambo, ninga Davide. Tsono Jezuyo an’dzakhala mambo mpaka kale-kale, ndipo umambo bwace cipo bucidzamala!’

Mariya adabvunza kuti: ‘Bzin’dzacitika tani bzimwebzo? Ndikanati nakundolowodwako. Ndikanati kukhala na mwamuna, tenepo ndin’gakhale tani na mwana?’

Gabriyeli adati: ‘Mphanvu ya Mulungu in’dzakubwerera. Tenepo, mwanayo an’dzacemeredwa Mwana wa Mulungu. Ndipo adati pomwe kwa Mariya: ‘Kumbukira m’bale wako Elizabeti. Wanthu wakhalewa kuti iye ni mkhalamba kwene-kwene kuti akhale na mwana. Tsono, tsapanopapa iye an’dzakhala na mwana. Unkuwona tsapano, kuti palibe cinthu comwe Mulungu angatazire kucita.’

Nthawe ibodzi-bodziyo Mariya adati: ‘Ndine kapolo wa Yahova! Mbabzicitike nane ninga momwe mwaleweramo.’ Ndipo anjo ule adayenda.

Mariya adafulumiza kuyenda kukazungira Elizabeti. Pomwe Elizabeti adabva fala la Mariya, mwana m’mimba mwacemo adamoga na cikondweso. Elizabeti adadzala na mzimu wa Mulungu, aciti kwa Mariya: ‘Ndiwe wakusimbidwa pakulu pakati pa akazi.’ Mariya adakhala na Elizabeti minyezi mitatu, ndipo adadzabwerera ku mui kwace, ku Nazaleti.

 Mariya akhafuna kulowodwa na mwamuna munango dzina lace Zuze. Pomwe Zuze adadziwa kuti Mariya akhana mimba, iye akhafuna kuleka kumulowolako. Tsono anjo wa Mulungu adamuuza kuti: ‘Leka kugopa kumutenga Mariya, acikhala mkazako. Pakuti Mulungu ndiye wamupasa mwanayo.’ Tenepo, Mariya na Zuze wadalowolana, wacidikhirira kubadwa kwa Jezu.