Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

GAWO 6

Kuyambira Kubadwa kwa Jezu Mpaka Kufa Kwace

Kuyambira Kubadwa kwa Jezu Mpaka Kufa Kwace

Anjo Gabriyeli adatumidwa kuyenda kwa mtsikana wabwino dzina lace Mariya. Iye adamuuza kuti angadadzakhala na mwana omwe angadadzatonga ninga mambo mpaka kale-kale. Jezu adabadwira mu thanga, momwe abusa wadakamuwona. Patsogolo pace, nyenyezi idatsogolera amuna winango kucokera Kumadokero mpaka komwe kukhana mwanayo. Tinipfunza mbani adacitisa kuti iwo waiwone nyenyeziyo, na momwe Jezu adapulumusidwa pakuyeza kuphedwa.

Patsogolo pace, tiniwona kuti pomwe Jezu akhana magole 12 yakubadwa, adalalewa na wapfunzisi mu tempwlo. Magole masere, patsogolo pace, Jezuyo adadzabatizidwa, aciyamba basa lakupalizira na kupfunzisa bza Umambo bwa Mulungu, lomwe Mulungu adamutuma kudzacita pansi pano. Jezu adasankhula amuna 12, wacikhala wapostolo wace, kuti wamuthandize basalo.

Jezu adacitambo bzakudabwisa bzizinji. Adadyesa wanthu bzulu bzizinjisa na nsomba zing’ono-ng’ono na mikate yakucepa. Adapoza atenda na kulamusa anyakufa. Pakumalizira, tinipfunza bzizinji bzakucitika pa nsiku yakumalizira ya moyo wace pansi pano, na momwe adaphedwera. Jezu adapalizira magole matatu na pakati. Tenepo, GAWO LACITANTHATULI lina nkhani zakutenga magole yakupitirira 34.

 

MU GAWOLI

NKHANI 84

Anjo Ankuzungira Mariya

Anjo Gabriyeli ankuuza Mariya kuti an’khala na mwana omwe an’dzakhala mambo mpaka muyaya.

NKHANI 85

Jezu Ankubadwa M’thanga

Thangwe ranyu mambo angadadzabadwa mu mbuto yakudyesera bzifuwo?

NKHANI 86

Amuna Wakutsogoledwa Na Nyenyezi

Kodi ni mbani omwe adatsogolera amuna atatu wale kuti ayende komwe Jezu akhadabadwira? Mtawiro wa mbvunzoyu pinango ungakudabwiseni.

NKHANI 87

Mulumbwana Jezu Mu Tempwlo

Jezu ankudabwisa akulu-akulu omwe ambapfunzisa mu templo na luso lace.

NHANI 88

Juwau Ankubatiza Jezu

Juwau akhambabatiza anyapikado, koma Jezu akhalibe pikado. Tsono n’thangwe ranyi Juwau adamubatiza

NKHANI 89

Jezu Ankucenesa Tempwlo

Jezu akhafuna kwene-kwene nyumba ya Yahova, ndipopa ankukalipira wanthu omwe ankugulisira bzinthu m’mwemo.

NKHANI 90

Na Mkazi Pa Mcera

Jezu akhafuna kulewanyi pomwe adauza mkazi Wacisamariya kuti angadamupasa madzi yomwe acimwa angadabva lini pomwe nyota?

NKHANI 91

Jezu Ankupfunzisa Pa Phiri

Pfunzani bzizinji mu upalizi bwa paphiri bwa Jezu.

STORY 92

Jezu Ankulamusa Anyakufa

Mwa mphavu ya Mulungu, Jezu adakwanisa kulamusa mwana wacikazi wa Jairo na mafala yokha.

NKHANI 93

Jezu Ankudyesa Wanthu Wazinjisa

Pomwe Jezu adadyesa bzulu na bzulu bza wanthu, kodi iye adapereka umboni pa nfundo yakufunika iponi?

NKHANI 94

Iye Ambafuna Wana

Jezu ankuthandiza anyakupfunza wace kuwona kuti pana bzinthu bzizinji bzomwe iwo an’funika kupfunza sikuti kokha na kamwanako, koma na wana wense.

NKHANI 95

Momwe Jezu Akhapfunzisira

There la Jezu lakulewa bza Msamariya wabwino likhabverana na bzomwe iye akhapfunzisa kawiri-kawiri.

NHANI 96

Jezu Ankupoza Atenda

Kodi ni bzinthu bziponi bzomwe Jezu adakwanirisa pomwe adacita bzakudabwisa?

NKHANI 97

Jezu Akubwera Ninga Mambo

Wanthu azinji ankumutambira mwakudekedwa, koma si wense omwe ankukomedwa na kubwera kwaceko.

NKHANI 89

Pa Phiri La Mioliva

Jezu ambafuna kwene-kwene nyumba ya Yahova, ndipo bzimwebzi bzidamucitisa kuti akalipe kwene-kwene na wanthu omwe akhacita malonda m’mwemo.

NKHANI 98

Mu Cipinda Ca Padzulu

Jezu ankuuza anyakupfunza wace anayibzinthu bzomwe bzingadadzacitika nsiku zathu zino.

NKHANI 100

Jezu Ku Zunde

N’thangwe ranyi Juda adampsompsona Jezu pakum’pereka kwa anyamadulanthaka wace?

NKHANI 101

Jezu Akuphedwa

Jezu adapicira bza bza paraizo pomwe akhali pa muti.