Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 NKHANI 77

Iwo Wangadagodamira Lini

Iwo Wangadagodamira Lini

UNKUKUMBUKIRA bza alumbwana atatuwa? Inde, mba axamwali wa Danyeri womwe wadalamba kudya bzakudya bzomwe bzikhali lini bzabwino kwa iwo. Wanthu wa ku Babulo, wadawacemera Sadraki, Mesaki na Abedinego. Tsono anyang’anise tsapano. Thangwe ranyi iwo wankugodamira lini cifanikiso citalici ninga winangowa? Mbatidziwe.

Unkubzikumbukira bzakutonga bzomwe Yahova adanemba yekha, bzakucemeredwa Bzakutonga Khumi? Cakutoma cikhati: ‘Leka kunamata mirungu minango, koma inde ndekha.’ Alumbwanawa wankubvera cakutonga cimweco, napo mpsakunesa bzimwebzo.

Nabukadinazori, mambo wa Babulo, adacemeresa wanthu wazinji wakufunika kuti wadzalemekeze cifanikiso comwe iye adaimisa. Iye adauza wanthu wensewo kuti: ‘Mukabva kulira kwa bzimbututu, na zeze na bzinango bzakuimbira nabzo, mugodame, mucipemba cifanikiso ca oroci. Omwe asaye kucigodamirayo nakucipemba, nthawe ibodzi-bodziyo an’dzathusidwiratu mu nthano yakutentha na moto.’

Nabukadinazori atabva kuti Sadraki, Mesaki na Abedinego walibe kucigodamira, iye adakalipa kwene-kwene. Adawacemereseratu, aciwapasa mpata munango kuti wacigodamire. Tsono alumbwanawo wadakhulupira Yahova. Iwo wadati kwa Nabukadinazori: ‘Mulungu wathu omwe timbamutumikirayo, an’dzatipulumusa. Tsono napo aleke kutipulumusa, ifepano tin’dzagodamira lini cifanikiso ca oroco.’

Pakubva bzimwebzo, Nabukadinazori adakalipiratu kunyanya. Pakhana nthano pafupipo, ndipo iye adatonga kuti: ‘ipseseni nthanoyo kanomwe-kense kuposa kale!’ Patsogolo pace, amuna wa mphanvu wadamanga Sadraki, Mesaki na Abedinego, aciwathusa mu nthano ya motoyo. Nthanoyo ikhadapsa kwene-kwene kuti amuna wa mphanvuwo wadabvulidwa na motoyo, waciferatu. Tsono tani bza alumbwana atatu omwe adathusidwawo?

 Mambo ule adanyang’anisa mu nthanomo, ndipo mantha yadamuwandira. Iye adabvunza kuti: ‘Kodi tiribe kumanga, ticithusa amuna atatu mkati mwa nthano ya motoyi?’

Atumiki wace wadati: ‘Inde, ndibzo tacita.’

Iye adati: ‘Tsono ine ndinkuwona amuna anai wacimbafa-famba pa motopo. Iwo walibe kumangidwa, ndipo motoyo unkuwatentha lini. Ndipo wacinaiyo ana mawonekedwe ya mulungu.’ Mamboyo adafendera pafupi pa msuwo wa nthanoyo, acikuwa kuti: ‘Sadraki! Mesaki! na Abedinego! Bulani panja pano, imwe atumiki wa Mulungu Mkululetu!’

Pomwe iwo wadabula, wense wadawona kuti iwo wakhalibe nakundopsako. Ndipo mamboyo adati: ‘Atumbizidwe Mulungu wa Sadraki, Mesaki na Abedinego! Iye watumiza anjo wace, aciwapulumusa thangwe iwo wangagodamire lini ne kunamata mulungu munango, kupambula mulungu wawoyo.’

Kodi si ciratizo cabwino ca kukhulupira Yahova, comwe bzin’funika titewezere?