Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 NKHANI 81

Wankukhulupira Thandizo La Mulungu

Wankukhulupira Thandizo La Mulungu

WANTHU bzulu bzizinji wadacita ulendo kucokera ku Babulo mpaka ku Jeruzalemu. Tsono pomwe wadafika, Jeruzalemu akhadapfudzidwa-pfudzidwa. Palibe akhakhala kumweko. Wajirayeriwo wakhafunika kumanga pomwe papsa bzinthu bzense.

Cakutoma comwe wadamanga, ni mphatso, yomwe ni mbuto yakuperekera nsembe ya bzirombo kwa Yahova. Minyezi ming’ono-ng’ono patsogolo pace, Wajirayeriwo wadayamba kumanga tempwlo. Tsono anyamadulanthaka wawo wa m’madziko ya pafupipo, walibe kufuna kuti Wajirayeri wamange tempwloyo. Tenepo, iwo wadayeza kuwagopsa kuti waleke kumangako. Pakumalizira, anyamadulanthakawo adakwanisa kuti mambo mupsa wa ku Perisiya anembe cakutonga cakuletsa basalo.

Yadapita magole mazinji. Tsapano pakhadapita magole 17 kutomera pomwe Wajirayeri wakhadabwerera kucokera ku Babulo. Yahova adatumiza wapolofeta Hagai na Zakariya kuti akawauze wanthuwo kuti wayambe pomwe kuimanga. Wanthuwo wadakhulupira thandizo la Mulungu, wacibvera wapolofetawo. Wadayamba kuimanga pomwe, napo cakutonga cikhawaletsa kucita bzimwebzo.

Tenepo nduna ya ku Perisiya, yakucemeredwa Tatenai, idabwera kudzabvunza Wajirayeriwo thangwe lakumangira tempwloyo. Wajirayeriwo wadalewa kuti pomwe wakhali ku Babulo, Mambo Siro adati: ‘Tsapano ndokoni ku Jeruzalemu, mucikamanga tempwlo ya Yahova, Mulungu wanu.’

Tatenai adatumiza tsamba ku Babulo, acibvunza penu Siroyo, omwe akhadafa kale, akhadalewadi bzimwebzo. Nthawe ing’ono-ng’ono, lidabwera tsamba la mambo mupsa wa ku Perisiya. Iro likhalewa kuti Siro akhadalewadi bzimwebzo. Tenepo, mamboyo adanemba kuti: ‘Alekeni Wajirayeri wamange tempwlo ya Mulungu wawo. Ndipo ndinkukutongani kuti muwathandize.’ Tempwloyo idadzamala kumangidwa mkati mwa magole manai, ndipo Wajirayeri wadakondwa kwene-kwene.

Yadapita pomwe magole mazinjisa. Tsapano yakhadapita magole 48 kutomera pomwe tempwlo ire idamala kumangidwa. Wajirayeri wa ku Jeruzalemu wakhali wakusauka, ndipo mzindayo na tempwlo ya  Mulungu, bzikhalibe mawonekedwe yabwino. Ezara, ali ku Babulo, adabva bzakufunika kukakonza-konza tempwlo ya Mulungu. Tenepo, un’dziwa kuti iye adacitanyi? Ezara adakawonana na Artaxerxe, mambo wa ku Perisiya, ndipo mambo wabwinoyo adapasa Ezara mphaso zizinji, aciyenda nazo ku Jeruzalemu. Ezarayo adakumbira Wajirayeri wa ku Babulowo kuti wamuthandize kunyamula mphasozo mpaka ku Jeruzalemu. Wanthu 6.000 wadabvuma kuyenda. Wakhana siliva na oro muzinji pabodzi na bzinthu bzinango bzakufunika kuti wabzinyamule.

Ezara akhana thupo, thangwe mu njira mukhana wanthu wakuipa. Iwo wangadawatengera siliva na oroyo, waciwapha. Tenepo, Ezara adakonkhanisa wanthuwo, ninga momwe unkuwonera pa cithunzi-thunzipa. Wadapemba kwa Yahova kuti awathandize pa ulendo bwawo bwakuyenda ku Jeruzalemu.

Yahova adawathandizadi. Ndipo yatamala minyezi minai ya ulendobo, iwo wadafika ku Jeruzalemu mwakusungika. Kodi bzin’kulatiza lini bzimwebzi kuti Yahova angakhotcerere womwe wambakhulupira thandizo lace?