Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 NKHANI 82

Mordekai Na Esteri

Mordekai Na Esteri

MBATIBWERERE tu magole tung’ono-ng’ono m’mbuyomu mpaka pomwe Ezara akhanati kuyenda ku Jeruzalemu. Mordekai na Esteri mba Wajirayeri wakufunika mu umambo bwa ku Perisiya. Esteri ni mkazi wa mambo, ndipo Mordekai, ni mtongi waciwiri m’mbuyo mwa mambo, ndipo ni mwana wa m’bale wa babace Esteri. Mbatiwone momwe bzimwebzo bzidacitikira.

Wabereki wa Esteri wadafa, iye akhali mng’ono kwene-kwene, ndipo Mordekai adamufuwa. Asuwero, mambo wa ku Perisiya, akhana nyumba yace ya mambo ku mzinda wa Susani, ndipo Mordekai akhali m’bodzi wa atumiki wace. Nsiku inango, Vasiti, mkazi wa mambo, alibe kumubvera; tenepo mamboyo adasankhula mkazi munango kuti akhale wace. Un’dziwa mbani mkazi adasankhulidwayo? Inde, ni Esteri, mtsikana wakudeka.

Unkumuwona mwamuna wakubzikuza omwe wanthu wankumugodamirayu? Umweyu ni Hamani. Iye akhali munthu wakufunika kwene-kwene ku Perisiya. Hamani akhafuna kuti Mordekai, omwe unkumuwona adakhalayu, amugodamirembo. Tsono Mordekai angadacita lini bzimwebzo. Iye adawona kuti bzikhali lini bzabwino kugodamira munthu wakuipayu. Bzimwebzo bzidakalipisa kwene-kwene Hamani. Tenepo ibzi ndibzo iye adacita:

Hamani adanamizira Wajirayeri kwa mambo. Iye adati: ‘Iwo ni wanthu wakuipa womwe wambabvera lini bzakutonga bzanu. Wan’funika kuphedwa.’ Asuwero akhadziwa lini kuti mkazace Esteri akhali Mjirayeri. Tenepo, iye  adatetekera Hamani, acidanembesa cakutonga cakudzapha Wajirayeri nsiku ibodzi.

Mordekai atadziwisidwa cakutongaco, adasunama kwene-kwene. Adatumiza mafala kwa Esteri, aciti: ‘Bzin’funika ukalalewe na mambo, ucimudandaulira kuti atipulumuse.’ Cakutonga ca ku Perisiya, cikhaletsa munthu kuyenda kawonana na mambo mwakusaya kucemeredwa. Tsono Esteri adayenda mwakusaya kucemeredwako. Mambo adamulata na cibonga cace ca oro, kufuna kulewa kuti angadaphedwa lini. Esteri adakumbira mambo kuti abwere ku madyo pabodzi na Hamani. Ku madyoko, mambo adabvunza Esteri bzomwe akhafuna kukumbirabzo. Esteri adalewa kuti angadadzamuuza penu iye angadabvuma pabodzi na Hamani kubwera pomwe ku madyo manango mwangana yace.

Pa madyopo, Esteri adauza mambo kuti: Inepano na mbumba yangu, tiniphedwa.’ Mamboyo adakalipa, acibvunza kuti: ‘Mbani wakhwimika kucita bzimwebzoyo?’

Esteri adati: ‘Munthuyo womwe ni nyamadulanthaka, ngumweyi Hamani, wakuipayu!’

Pamwepo mamboyo adakalipiratu caibzo. Iye adatonga kuti Hamani aphedwe. Patsogolo pace, mambo adacitisa Mordekai kukhala mtongi waciwiri, m’mbuyo mwa iye. Mordekai adanembesa cakutonga cipsa cakubvumiza Wajirayeri kudzabzikhotcerera pa nsiku yakudzaphedwayo. Tsapano pakuti Mordekai akhali munthu wakufunika kwene-kwene, wanthu wazinji wadathandiza Wajirayeriwo kupulumuka kwa anyamadulanthaka wawo.

Bukhu la Bibliya la Esteri.