Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 NKHANI 79

Danyeri M’dindi Mwa Mphondolo

Danyeri M’dindi Mwa Mphondolo

AH, AH! Danyeriyu ankuwoneka ningati ali m’mabvuto. Tsono mphondolozi zinkumupweteka lini! Un’dziwa thangwe ranyi? Mbani aikha Danyeriyu m’mwemu na mphondolo zensenezi? Mbatidziwe.

Tsapano, Dariyo ndiye akhali mambo wa ku Babulo. Iye akhafuna kwene-kwene Danyeri thangwe akhali munthu wabwino na wa nzeru. Dariyo adasankhula Danyeri kukhala mtongi mkulu mu umambo bwacebo. Bzimwebzo bzidacitisa kuti wanthu winango wa mu umambomo wacitire nsanje Danyeri, ndipo ibzi ndibzo wadacita:

Iwo wadayenda kuna Dariyo, waciti: ‘Mambo, ifepano tabverana kuti imwepo munembese cakutonga cakuti mu nsiku 30, palibe an’funika kupemba kwa mulungu ali-wene ne kwa munthu, koma kwa imwepo bsi mambomwe. Omwe asaye kubverayo, athusidwe mu dindi muna mphondolo zire.’ Dariyo akhalidziwa lini thangwe la wanthuwo kufuna kucitisa cakutongaco. Tsono iye adawona ningati nzeru yabwino, acinembesa cakutongaco. Citanembedwa cakutongaco, cingadacinjidwa lini pomwe.

 Pomwe Danyeri adadziwisidwa cakutongaco, iye adayenda ku mui kwace, acikapemba ninga momwe akhacitira kale nthawe zense. Amuna wakuipa wale wakhadziwa kuti Danyeri angadaleka lini kupemba Yahova. Iwo wadadekedwa, thangwe bzomwe wakhadateyera Danyeribzo bzikhaphata basa.

Pomwe Dariyo adadziwa thangwe la wanthuwo kunembesa cakutongaco, iye adasunama kwene-kwene. Tsono angadacinja lini pomwe cakutongaco, tenepo iye adatonga kuti Danyeri athusidwe m’dindi la mphondolo. Tsono mamboyo adati kwa Danyeri: ‘Ndin’dikhira kuti Mulungu wako omwe umbamutumikirayo adzakupulumuse.’

Dariyo akhadasunama mwakuti adataza kugona usikubo. Ku macibese kwace, iye adathamangira ku dindi la mphondolo kule. Unkumuwona iye pamwepo. Iye adakuwa, aciti: ‘Danyeri, mtumiki wa mulungu wamoyo! Kodi Mulungu omwe umbamutumikirayo wakupulumusa kwa mphondolozo?’

Danyeri adatawira, aciti: ‘Mulungu watumiza anjo wace, acidzafunga miromo ya mphondolozi kuti zileke kundipweteka.’

Mamboyo adadekedwa kwene-kwene. Iye adatonga kuti Danyeri acosedwe mu dindimo. Ndipo wanthu wakuipa womwe wadayeza kuphesa Danyeri wale, wadathusidwa mu dindimo. Pomwe wakhanati nakundofika pansi, mphondolozo zidawayakhiratu, nakuswanya mafupa yawo.

Ndipo Mambo Dariyo adanembera wanthu wense wa mu umambo bwace kuti: ‘Ndinkukutongani mwense kuti mumbalemekeze Mulungu wa Danyeri. Iye ambacita bzakudabwisa. Iye wapulumusa Danyeri pakufuna kudyedwa na mphondolo.’